Förtroendevalda

Mandattiden för organens presidier fortsätter fram till juni 2017

Mandattiden för de nya fullmäktige som väljs vid kommunalvalet i april inleds den 1 juni 2017. Mandattiden för de nuvarande fullmäktige fortsätter till utgången av maj 2017. Också mandattiden för kommunernas och samkommunernas organ som valts för samma mandattid som fullmäktige fortsätter tills nya ledamöter utsetts till organen.

​Av motiveringen till kommunallagen framgår inte om mandattiden för organens ordförande och vice ordförande fortsätter på samma sätt. Kommunförbundets juridiska enhet tolkar saken så att organens presidier inte i regel behöver utses på nytt under den pågående övergångsfasen.

Mandattiden för fullmäktiges presidium

Fullmäktiges presidium utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Om mandattiden för fullmäktiges presidium är densamma som för fullmäktige, är vår tolkning att också presidiets mandattid fortsätter med stöd av lagen direkt till utgången av maj 2017. Det innebär att kommunen inte behöver fatta något beslut om saken.

Om presidiets mandattid avviker från fullmäktiges mandattid, är vår tolkning att fullmäktige bör utse ett presidium för den mandattid som löper ut 31.5.2017. Ett presidium som valts för 2015–2016 eller för 2016 sköter sitt uppdrag tills ett nytt presidium har utsetts.

Mandattiden för övriga organs presidier

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer. Ledamöterna i dessa organ utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid eller något annat bestäms i kommunallagen.

I januari 2017 väljs inga nya kommunstyrelser, nämnder eller direktioner i kommunerna. Vår tolkning är att inte heller presidierna utses på nytt, eftersom organets presidium har samma mandattid som organet.

En kommitté kan vara tillsatt för hela fullmäktigeperioden eller dess mandattid kan vara oberoende av fullmäktigeperioden. Mandattiden för en kommitté kan vara högst lika lång som mandattiden för det organ som har tillsatt den. En förlängning av en kommittés mandattid med stöd av övergångsbestämmelsen i kommunallagen bedöms från fall till fall. Om kommitténs mandattid fortsätter, fortsätter också presidiets mandattid på motsvarande sätt.

Samkommuner

Tolkningsprinciperna ovan tillämpas på motsvarande sätt på samkommuner.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.