Kommunerna aktivare med i hela vattenvårdsprocessen

Ny nationell uppföljningsgrupp för vatten- och havsvård

Miljöministeriet tillsatte 20.9.2017 en ny uppföljningsgrupp för vatten- och havsvård. Gruppen ska styra och följa upp hur planeringsarbetet inom vatten- och havsvården utfaller på statsrådsnivå under 2017–2021. Arbetet anpassas också till utarbetandet av hanteringsplaner för översvämningsrisker. Uppföljningsgruppens mandatperiod är 20.9.2017–31.3.2022. Gruppen består av företrädare för berörda ministerier, statliga verk och intressentgrupper. Kommunförbundet företräds i arbetsgruppen av miljöchef Miira Riipinen med chefen för samhällsteknik Paavo Taipale som ersättare.

Ramdirektivet för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (2000/60/EG) och ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG) ålägger medlemsländerna att med sex års mellanrum uppdatera de regionala vattenvårdsplanerna för insjövatten, kustvatten och grundvatten samt havsvårdsplanerna för havsområden. De föregående vatten- och havsvårdsplanerna och åtgärdsprogrammen för 2016–2021 blev klara i slutet av 2015. I början av år 2016 inleddes tredje sexårsperioden för vattenvården och andra sexårsperioden för havsvården. Under planeringsperioden verkställs gällande planer och åtgärdsprogram med hjälp av styrmedel. Under den pågående planeringsperioden behandlas vatten- och havsvården som en fastare helhet än tidigare.

Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för planeringen och uppföljningen av vatten- och havsvården. Kommunerna verkställer vattenvårdens mål på många delområden, såsom vattentjänster och avfallshantering, markanvändning, miljö- och hälsoövervakning och upplysning och engagemang för kommuninvånarna samt i samarbetet med företag. Kommunförbundets mål i uppföljningsgruppen är att i större omfattning än tidigare få med kommunernas arbete och synpunkter i hela vatten- och havsvårdsprocessen. Det är angeläget att kommuner och övriga lokala aktörer tas med i regionala samarbetsgrupper, att kommunernas sakkunskap utnyttjas i målformuleringen och åtgärdsuppställningen samt att kommunerna stöds i vattenskyddsprojekt och att också kommunerna effektivare än hittills ges tillgång till uppgifter om vattnets status. Dessutom vill Kommunförbundet medverka till att de kommande landskapen har resurser för vattenvård.

Planerings- och verkställandeprocessen inom vattenvården har varit svår att gestalta ur de lokala aktörernas synvinkel. Därför har det varit svårt att på ett genuint sätt få med lokala synpunkter i innehållsproduktionen. För att underlätta påverkandet har Miljöministeriet sammanställt webbsidorna Påverka vattendragen, där det finns aktuell och allmän information om vattenvård och förvaltningsprocesser.

Läs mer

Etiketter