Regionalt försök med offentliga arbetskrafts- och företagstjänster i åtta områden inleds 1.8.2017

Republikens president fastställde lagen om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (RP 51/2017 rd) den 10 juli 2017. Lagen utvidgar kommunernas befogenheter när det gäller offentliga arbetskrafts- och företagstjänster.

Målet för de regionala försöken med arbetskrafts- och företagstjänster, som inleddes den 1 augusti 2017, är att skapa kundorienterade och sektorsövergripande handlingsmodeller för servicen i fråga. Det är en förberedelse inför 2020 då den nya lagstiftningen träder i kraft och organiseringsansvaret ändras. Försöket är en fortsättning på det sysselsättningspolitiska kommunförsöket som slutfördes vid utgången av 2015.

Kommunernas satsningar på att främja sysselsättningen har enligt Kommunförbundets bedömning redan ökat till 800 miljoner euro på årsnivå, och i några stadsregioner uppgår satsningarna till lika mycket som eller rentav mera än statens resurser för sysselsättningen. Kommunernas utökade befogenheter att tillhandahålla arbetskrafts- och företagstjänster ger kommunerna större möjligheter att påverka servicen till de arbetslösa för vilka kommunerna betalar en del av arbetsmarknadsstödet under den tid personerna är arbetslösa.

Kommunförsöket eftersträvar en tio procents kostnadsbesparing av de totalkostnader som arbetslösheten orsakar de offentliga finanserna som helhet. Genom försöket får kommunerna både inspiration och möjlighet att aktivt motarbeta utslagning på arbetsmarknaden.

Försöket som utvidgar kommunernas befogenheter genomförs i åtta regioner, fem av dem är kommunbaserade och tre är landskap. De medverkande kommunerna tillhandahåller offentliga arbetskrafts- och företagstjänster för försökets målgrupper inom försöksområdena i stället för arbets- och näringsbyrån.

De fem kommunbaserade försöksområdena är Björneborg i Satakunta, Nådendal, Pemar, Reso och Åbo i Egentliga Finland, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Birkala, Punkalaidun, Sastamala, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi i Birkaland, Kuopio, Siilinjärvi och Tuusniemi i Norra Savolax samt Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä och Torneå i Lappland.

De tre landskapen i försöket är Norra Karelen, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. Landskapen har som mål att identifiera och eliminera eventuella överlappningar inom serviceutbudet, intensifiera samarbetet mellan aktörerna och lägga grunden till en motsvarande verksamhetsform för landskapets behov.

Under försökets gång ordnar Kommunförbundet nätverksträffar för de medverkande kommunerna och landskapen.

Närmare upplysningar

Etiketter