Socialjour till sjukhusens samjour från 1.1.2018

Utvecklingen av jourverksamheten utgör en del av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen 2017–2019. Genom olika bestämmelser styrs utvecklingen av sjukhusnätets och jourenheternas struktur och innehåll.

I anknytning till detta träder socialvårdslagens 29 a § 1 mom. om samarbetet mellan socialjouren och hälso- och sjukvården i kraft 1.1.2018. Detta innebär att socialjour bör anordnas i anslutning till sjukhus med samjour dygnet runt från början av 2018. För anordnandet av socialjouren svarar de kommuner där samjourerna finns, i samarbete med sjukvårdsdistrikten.

I oktober-november riktade Kommunförbundet en förfrågan till sjukvårdsdistriktens 20 centralorter om hur man planerat att organisera socialjouren vid joursjukhusen. Sammanlagt 19 städer besvarade förfrågan. 13 städer har utökat resurserna för socialjouren, endera genom att anställa mera arbetskraft eller genom att överföra arbetskraft från övrig verksamhet.  Planeringen av verksamheten pågår fortfarande i en del städer.

Det anses vara nödvändigt och nyttigt att det finns personal med yrkeskompetens från socialsektorn vid sjukhusens jourtjänst. Den socialjour som behövs vid sjukhusens samjour ses som ett annorlunda arbete än det nuvarande socialjoursarbetet. Därför bör man klargöra rollerna för sjukhusens socialarbete och socialjour samt definiera vad brådskande och nödvändigt socialarbete på sjukhuset innebär och vilken form av beslutsfattande i socialvårdsfrågor som vore nödvändig på sjukhuset.

Under tjänstetid och delvis också utom tjänstetid anses det mest kostnadseffektiva sättet vara att utveckla sjukhusets befintliga socialarbete i samarbete med socialjouren inom området. Att tillföra samjourerna en kommunal socialjoursresurs under tjänstetid ansågs vara onödigt och att slösa med resurserna, eftersom kommunerna redan har en fungerande socialjour under tjänstetid.

Man bör precisera kostnadsansvaret mellan kommunerna, socialjourens organiseringsansvar och de i lagen avsedda samjoursenheterna. För närvarande är det ännu oklart vid vilka alla samjourer socialjour ska anordnas eftersom det inom samma sjukvårdsdistrikt kan finnas flera jourenheter som skyldigheten kunde gälla.

I fem städer genomförs nu pilotprojekt om sjukhusens socialjour och fyra städer står i beråd att inleda pilotprojekt år 2018.  Pilotprojekten lyfter fram nyttig information om och erfarenheter av olika verksamhetsmodeller inom socialarbetet vid samjourerna. Kommunförbundet samlar in information från pilotprojekten och förädlar den så att den kan distribueras gemensamt och användas för vidareutveckling av verksamheten.

Kommunförbundet anser att man ännu borde bedöma behovet av justering av socialvårdslagen eftersom lagen lämnar rum för tolkning, vilket försvårar verkställighet av den.

Etiketter
Aila Puustinen-Korhonen

Förnamn
Aila
Efternamn
Puustinen-Korhonen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2610
Mobiltelefon
+358 50 344 6884
Ansvarsområden
 • barnskydd
 • forskning och utveckling inom barnskyddet
 • barnskyddsstatistik
 • hemservice för barnfamiljer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Statistiksakkunniga
Ellen Vogt

Förnamn
Ellen
Efternamn
Vogt
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2346
Mobiltelefon
+358 44 313 0170
Ansvarsområden
 • utkomststöd och social trygghet
 • socialarbete för vuxna, social kreditgivning
 • rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra
 • missbrukar- och mentalvårdstjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
 • mun- och tandvård
 • primärvård
 • missbrukar- och mentalvård
 • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto