Nyhet från kommunsektorn, publicerad 13.12.2016

Statistikreformen ändrade uppgifterna om kommunernas och samkommunernas bokslut 2015

Statistikcentralen har reviderat insamlingen av uppgifter för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. Förändringarna ingår i det kommuninformationsprogram som Finansministeriet inledde år 2012. Den reviderade årsstatistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi för statistikåret/räkenskapsperioden 2015 publicerades 4.11.2016. 

​De största förändringarna i årsstatistiken gäller kommunernas och samkommunernas driftsekonomi och investeringar, som nu för första gången också omfattar kommunala affärsverk. Dessutom har det skett förändringar i uppgiftsklassificeringen för kommunerna och samkommunerna. Från och med år 2015 samlar Statistikcentralen inte längre in några verksamhetsuppgifter. På grund av statistikreformen är statistiken över kommunekonomin 2015 inte helt jämförbar med tidigare års statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. 

Vid beskrivning av hela kommunsektorns ekonomi använder Finansministeriet i likhet med Kommunförbundet s.k. konsoliderade uppgifter där kommunernas och samkommunernas inbördes köp och försäljningar har eliminerats. Tidigare har de kommunala affärsverkens försäljningsinkomster från andra kommuner och samkommuner inte kunnat elimineras från kommunsektorns inbördes poster. På grund av statistikreformen har kommunernas och samkommunernas interna poster, dvs. inbördes köp och försäljningar, vuxit med 1,4 miljarder euro. Detta har minskat kommunernas och samkommunernas sammanräknade externa verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader med motsvarande belopp.

Enligt den nya statistiken uppgick kommunernas och samkommunernas verksamhetskostnader år 2015 till sammanlagt 36,75 miljarder euro, medan de året innan var 38,46 miljarder. Utöver statistikreformen har också bolagiseringen av kommunala affärsverk och kommunernas egna anpassningsåtgärder påverkat verksamhetskostnaderna. Med beaktande av investeringar och andra utgifter var kommunernas och samkommunernas totala utgifter enligt resultaträkningen och finansieringsanalysen 44,13 miljarder euro år 2015.

Statistikreformen minskade också kommunernas och samkommunernas upphandlingar hos aktörer utanför kommunsektorn. Volymen stannade år 2015 på 17,4 miljarder euro.

Kommunernas och samkommunernas verksamhetsintäkter minskade till följd av reformen med 9,19 miljarder euro år 2015. År 2014 uppgick verksamhetsintäkterna till 11,78 miljarder euro. Totalt uppgick kommunernas och samkommunernas inkomster år 2015 till 43,91 miljarder euro.

De innehållsliga förändringarna i statistiken över den kommunala ekonomin kommer att påverka också uppdateringen av uppgifterna för 2015 i nationalräkenskaperna i slutet av januari 2017.

De uppgifter som Statistikcentralen samlat in för statistiken över kommunernas ekonomi 2015 finns bakom följande länk: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.