Projekt inlett hos Miljöministeriet och arbetsgrupper tillsatta

Tillsynen i datasystemet för miljövårdsinformation utvecklas

De kommunala och statliga miljövårdsmyndigheterna ska föra in vissa uppgifter i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen. Det gäller uppgifter om tillsyn över miljövården, uppföljning av miljöns tillstånd samt forskning och planering som gäller miljön.

Datasystemet består av flera system som upprätthålls av olika statliga myndigheter. Datasystemen VAHTI och KuntaVAHTI har hittills utgjort tillsynsdel i systemet. Systemen har betjänat i synnerhet de kommunala tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna illa och har därför hindrat en smidig förvaltning. 

Miljöministeriet tillsatte 17.1.2017 en styrgrupp och en projektgrupp som ska utveckla tillsynsdelen (YLVA) i datasystemet för miljövårdsinformation. Som stöd för projektgruppen har det tillsatts arbetsgrupper för stat respektive kommuner med tjänsteinnehavare som utför praktisk tillsyn samt leverantörer av de tillsynsdatasystem som kommunerna använder i dag. Arbetsgruppens mandattid är 17.1.2017–31.12.2018. Arbetet bygger på resultaten från det tidigare utvecklingsprojektet för VAHTI-systemet (1.12.2014–31.12.2016). 
   
Arbetet har som mål att bidra till att effektivisera och förenhetliga tillsynen inom miljövårdslagstiftningen genom utveckling av datasystem som stöder tillsynen. Utvecklingsarbetet ingår i regeringens spetsprojekt Tillstånd och tillsyn och beaktar bland annat hur man kan förenhetliga miljömetoder enligt de krav som lagstiftningsprojektet ställer.

De senaste åren har kommuner i allt snabbare takt infört egna system eller systemdelar för tillsyn över miljövården. Tillsynen inom kommunernas miljövård ingår ofta i det datasystem som bygger på geografisk information för hela markanvändningssektorn, och de uppgifter som finns i tillsynsdelarna betjänar därför exempelvis utvecklingsbehoven inom kommunernas planläggning, byggnadstillsyn och vattentjänster. Användaravtalen för systemen är långvariga och systemen ingår i den övergripande ärende- och informationshanteringen i kommunen. Kommunförbundet anser därför det vara synnerligen viktigt att de kommuner som har ett eget datasystem eller en systemdel för tillsynen ska kunna använda det fortsättningsvis, att uppgifter överförs på gränsytor till den nya centraliserade tillsynsdelen (YLVA) i datasystemet för miljövårdsinformation och att de kommuner som inte har ett eget system vid behov ska kunna använda den nya tillsynsdelen direkt. Inom arbetsgrupperna vill Kommunförbundet se till att behoven och praxis i kommuner av olika typ ska bli uppmärksammade när tillsynsdelen utvecklas, att dubbla registreringar undviks och att informationen mellan systemen alltid löper smidigt från yrkesutövare till myndighet och myndigheterna emellan. Nu finns det förhoppningar om att också den kommunala tillsynsmyndigheten kommer att få ett fungerande verktyg.

Etiketter