Undersökningar av familjevårdarnas välmående och hälsa ska bli praxis i kommunerna

Kommunförbundet har på begäran av kommunerna utarbetat bifogade anvisningar för undersökningar av familjevårdarnas välmående och hälsa.

Enligt ändringen i familjevårdslagen som trädde i kraft 1.7.2016 bör kommunen erbjuda en familjevårdare i uppdragsförhållande som har uppgiften som huvudsyssla möjlighet till en undersökning av välmående och hälsa vartannat år och övriga familjevårdare i uppdragsförhållande vid behov.

Med beaktande av alla kundgrupper beräknas det finnas cirka 5 500 familjevårdshem med uppdragsavtalsförhållande. Familjevård ordnas mest inom barnskyddet. I viss mån används familjevård också inom omsorgen om utvecklingsstörda och inom äldreservicen. Vårddagarna inom familjevården uppgår årligen till cirka 2,4 miljoner. Hur många familjevårdare i uppdragsavtalsförhållande som har uppgiften som huvudsyssla är inte känt på ett riksomfattande plan. Det går inte att bedöma exakt hur omfattande behovet av undersökningar av välmående och hälsa är.

Undersökningarna av familjevårdarnas välmående och hälsa är nödvändiga eftersom en familjevårdare med uppdragsavtalsförhållande inte står i arbetsavtalsförhållande till kommunen och inte omfattas av företagshälsovården.

Många av familjevårdarnas välfärds- och hälsorisker visar sig på sikt då behovet av familjevården blivit långvarig.  Krävande familjevård kan försvåra upprätthållandet av sociala relationer och egna intressen samt förhindra tillräcklig vila. Om problem med att orka arbeta, sjukdomar och stödbehov inte identifieras ökar riskerna för att familjevårdarens välmående och hälsa försämras och samtidigt att kvaliteten på familjevården blir sämre. Familjevården för den vårdbehövande kan bli kortvarigare än det varit tänkt och den vårdbehövande kan tidigare än planerat vara i behov av andra tjänster.  För en identifiering av förändringar behövs regelbunden uppföljning och utvärdering. I detta sammanhang utnyttjas undersökningarna av familjevårdarnas välmående och hälsa.

En utmaning för förvärvsarbetande familjevårdare är att kunna samordna förvärvsarbetet och familjevårdsarbetet. Vid undersökningarna av välmående och hälsa bland de familjevårdare som vårdar handikappade och långtidssjuka barn är det viktigt att identifiera hur familjevårdarens välbefinnande och stödbehov är sammanbundna med hela familjens situation. De äldre familjevårdarnas välmående påverkas av deras egna långvariga sjukdomar och nedsatta funktionsförmåga.

Undersökningen av välmående och hälsa kan göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel en hälsovårdare eller sjukskötare. I mån av möjlighet borde undersökningarna av välmående och hälsa koncentreras till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är förtrogen med familjevårdens särdrag.

Kommunen kan samordna undersökningarna av familjevårdarnas välmående och hälsa med de tjänster för främjande av välmående och hälsa som redan finns i kommunen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman