Utredning om förfarandet med utvecklingsområden klar

Utredningens syfte har varit att bedöma hur väl förfarandet med utvecklingsområden enligt 15 kapitlet i markanvändnings- och bygglagen fungerar i sin nuvarande form samt att bedöma möjligheterna, utmaningarna och utvecklingsbehoven i anslutning till förfarandet.

Bakom ligger ett uppdagat behov av att se över markanvändningen i planlagda och bebyggda områden när samhällsstrukturen blir tätare i takt med kompletteringsbyggandet.