Anssi Tuominen från Kajana utsedd till ordförande för Kommunförbundets nätverk för yrkesutbildning

Areenan työvaliokunta

I Kommunförbundets verksamhet deltar 43 kommuner, samkommuner och kommunägda aktiebolag som ordnar yrkesutbildning. De kommunalt anknutna anordnarna av yrkesutbildning ansvarar för största delen av yrkesutbildningen.

Terhi Päivärinta, som är direktör för Kommunförbundets undervisnings- och kulturenhet, anser att det kommunala systemet bäst kan tillgodose behoven av att utveckla yrkeskompetensen, som är mycket varierande i olika delar av Finland. 

Sakkunniga med i Kommunförbundets verksamhet

Arenan för yrkesutbildning är Kommunförbundets nätverk för sakkunniga på yrkesutbildning. Till nätverket hör 43 direktörer från yrkesutbildningen. Arenan sammanträder 3 gånger per år. En mindre arbetsgrupp, som består av medlemmar från Arenan, samlas i ett arbetsutskott som sammanträder oftare för att diskutera och ta ställning till centrala yrkesutbildningsfrågor.

Terhi Päivärinta anser att Arenan och dess utskott har en central roll för förbundets praktiska arbete och riktlinjer för framtiden.

Kommunförbundet har kallat Anssi Tuominen, som är direktör för Kajana stads affärsverk, till ordförande för Arenan för yrkesutbildning under perioden 2018–2019.

Med sikte på framtiden

Den nya ordföranden för Arenan för yrkesutbildning, Anssi Tuominen, hoppas att medlemmarna i stor utsträckning ska delta i den utbildnings- och bildningspolitiska diskussionen. Yrkesutbildningen har diskuterats aktivt under innevarande valperiod, men också i fortsättningen bör dess synlighet och verkningar säkerställas via anordnarna av yrkesutbildning på så sätt att anordnarna fortfarande har en central position när välfärden byggs ut i Finland. Låt oss modigt blicka in i framtiden och se nya möjligheter. Yrkesutbildningen kan bli en central förändringskraft i utvecklingen av hela utbildningssystemet.

Tuominen betonar att den nya lagstiftningen som gäller yrkesutbildningsreformen har synnerligen betydande verkningar och att det är en övergripande reform. Den gäller cirka 300 000 studerande och påverkar i hög grad utvecklingen av det finländska arbets- och näringslivet. De kommunala utbildningsanordnarna är i regel positivt inställda till principerna i den nya lagen och tror att reformen kommer att ge upphov till en närmare dialog mellan yrkesutbildningen och arbetslivet samt eliminera överlappningar i utbildningen. Respons- och utvärderingssystemet bör också fungera så att det vid behov är möjligt att reagera tillräckligt snabbt på eventuella olägenheter. Tuominen påpekar att den finländska  yrkesutbildningen har utvecklats i ett brett inbördes samarbete, där utbildningsanordnarna har delat med sig av god praxis och utmärkta innovationer. Ett relativt finansieringssystem försätter utbildningsanordnarna i en konkurrenssituation och i stället för att samarbeta med varandra kan de komma att isolera sig och bara koncentrera sig på att kortsiktigt förbättra den egna verksamheten. I den globala konkurrensen kan det här inte vara en ändamålsenlig utveckling.

Reformlagstiftningen styr effektivt och fungerar effektivt om utbildningsanordnarna, de studerande, personalen, arbetslivet och alla intressegrupper som arbetar med utbildning på andra stadiet integrerar syftet med den. I det här sammanhanget återstår sannolikt en del att göra.

Medlemmarna i arbetsutskottet för Arenan för yrkesutbildning 2018–2019:

Kajana stads utbildningsaffärsverk, direktör Anssi Tuominen

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jukka Mustonen, rektor, direktör för samkommunen

Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten, Liisa Sadeharju, direktör

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Sami Tikkanen, rektor, direktör för samkommunen

Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Päivi Saarelainen, rektor

Länsi Rannikon koulutus Ab, Lasse Schultz, verkställande direktör

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Matti Isokallio, direktör för samkommunen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Ulric Karp, direktör

Tammerfors stad, Tampereen seudun ammattiopisto, Helena Koskinen, direktör för yrkesutbildningen

Äänekosken ammatillisen koulutuksen koulutuskuntayhtymä, Jouni Kurkela, direktör för samkommunen

 

Vid Kommunförbundet ansvarar Maarit Kallio-Savela, sakkunnig i yrkesutbildning, för nätverket Arenan för yrkesutbildning.

 

Närmare upplysningar
Maarit Kallio-Savela, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 050 437 0045
Anssi Tuominen, direktör för Kajana stads utbildningsaffärsverk, tfn 044 512 4933
Terhi Päivärinta, direktör, undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet, tfn 050 590 4796

Etiketter