Årets pro gradu: Mer samarbete i klimatåtgärderna

Viliina Evokaris avhandling om hindren för anpassning till och bekämpande av klimatförändringen har fått Kommunförbundets pris för bästa kommunrelaterade pro gradu-avhandling år 2017. Bland de lärdomsprov Kommunförbundets sakkunniga bedömt premierades nu för första gången en yh-avhandling – Milla Lamminperäs och Annukka Tuppurainens lärdomsprov om kompetensledning och konflikthantering inom hemvården. Dessutom utdelades fyra hedersomnämnanden.

Viliina Evokari, som utexaminerats från Helsingfors universitet, utreder i sin avhandling hindren för anpassning till klimatförändringen och möjliga lösningar i Helsingfors stads organisation. Bland de viktigaste hindren observerades bristen på analyser av kostnader och nytta, konkurrensen om resurser med andra intressen, inställningen till hur brådskande anpassningen är, förvaltningens sektorisering samt oklara roller och ansvarsområden.

Helsingfors stads workshoppar för sakkunniga lyfte fram sex lösningar på hur man kunde tackla hindren för anpassning: analyser av kostnader och nytta, mera utbildning och kunskap, konkreta exempel, ökat samarbete, tydliga tillvägagångssätt och ansvarsområden samt ledningens stöd och engagemang. I avhandlingen föreslås att stadens nya organisation bör ha en tydlig ansvarsfördelning för anpassningen till klimatförändringen och att silotänkandet i stadens olika sektorer bör brytas. Städernas anpassningsåtgärder kunde främjas genom tätare samarbete mellan universiteten och forskningsinstituten samt en nationell lagstiftning med bestämmelser om kommunernas roll och ansvar i anpassningen.

Evokaris aktuella och analytiska avhandling belönades med ett stipendium på 2 500 euro. Hedersomnämnanden för bästa pro gradu-arbete gavs till Jonne Parkkinen för undersökningen om regionstädernas attraktionskraft så som den tolkas av stadsdirektörerna i dessa städer samt Tuula Seppo för arbetet om de krav som ställs på den registeransvarige i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning.

Första premierade avhandlingen inom högre yrkeshögskoleutbildning synar ledarskapet

Finlands Kommunförbund har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning och delat ut ett till två hedersomnämnanden. För första gången premierades nu också en yrkeshögskoleavhandling. Bästa yrkeshögskoleavhandling år 2017 var Milla Lamminperäs och Annukka Tuppurainens avhandling om ledarskap inom hemvården.

Lärdomsprovet som godkänts vid Tammerfors yrkeshögskola visar att cheferna inom hemvården känner till de anställdas kompetenser och strävar till att utnyttja dem men endast en tredjedel av cheferna upplever att de kan använda sin fulla kompetens i arbetet. Konflikter åtgärdas snabbt och det finns verktyg för hanteringen av dem. De viktigaste utmaningarna i kompetensledningen är enligt undersökningen ändringar i personalen och klientelet, motivation och ledarskap, vårdreformen och omställningar i organisationerna samt resursfördelningen. Utmaningarna i konflikthanteringen är ledarskapet i allmänhet, tidsbristen, relationerna på arbetsplatsen och tidvis förtroendemännen och fackets representanter. 

Resultaten av undersökningen har formats till fem utvecklingsprojekt: bättre koppling av verksamheten till strategin, utveckling av den egna kompetensen, utnyttjande av kompetenser, utveckling av belöningssätten och satsning på stöd till cheferna.

Lamminperäs och Tuppurainens arbete belönades med Kommunförbundets stipendium på
2 000 euro. Hedersomnämnandena gick till Aila Ramlins och Tiina Vakkalas lärdomsprov om att utveckla en verksamhetsmodell för en enhet med en förstavårdare för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt, samt HanneleHakkalas arbete om arbetsvärderingssystemet i utvecklingen av lönesystemet i Siikajoki kommun.

 

Närmare upplysningar:
Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi
Viliina Evokari, fil.mag., projektchef, tfn 040 182 5347, viliina.evokari(at)metsa.fi
Milla Lamminperä, röntgensköterska(YH), tfn 040 516 5451, milla.lamminpera(at)gmail.com
Annukka Tuppurainen, röntgensköterska (YH), tfn 044 252 4192, ansku.tuppurainen(at)kuh.

 

Premierade lärdomsprov:

Viliina Evokari, Helsingfors universitet: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa

Milla Lamminperä och Annukka Tuppurainen, Tammerfors yrkeshögskola: Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa.

Lärdomsprov med hedersomnämnande:

Jonne Parkkinen, Tammerfors universitet: Vetovoimakilpailu - tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana.

Tuula Seppo, Östra Finlands universitet: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle.

Aila Ramlin och Tiina Vakkala, Lapin ammattikorkeakoulu: Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle.

Hannele Hankala, Oulun ammattikorkeakoulu: Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä.

 

Läs mera om Kommunförbundets pro gradu-hederspris

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information