Att leda med kunskap om välfärd

Den elektroniska välfärdsberättelsen (www.hyvinvointikertomus.fi) har fått nya indikatorer för främjande av välfärd. De har i samråd med sakkunniga och användare valts ur flera olika källor och kompletterar uppgifterna i indikatorbanken Sotkanet vid Institutet för hälsa och välfärd. De nya indikatorerna är tagna ur följande källor:

  • Databasen för idrottsplatser LIPAS  
  • Statistik över de allmänna biblioteken i Finland
  • Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri
  • Institutet för Olycksinformation OTI – statistik över trafikskador
  • Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO

Samtidigt har redskapet för förhandsbedömning av konsekvenser uppdaterats. Det finns tillgängligt på samma plattform. Uppdateringen gör det möjligt att sammanställa numeriska bedömningar av beslutsförslagen. Dessutom har lagringen av filer i dokument förbättrats som också godkännandet och publiceringen av dokument. Mera information om uppdateringarna framgår av bifogade dokument.

Den elektroniska välfärdsberättelsen är ett teamarbetsredskap som stöder kommunerna att fatta beslut och leda med kunskap om välfärd. Det gemensamma faktaunderlaget möjliggör nationella jämförelser och också jämförelser mellan kommuner och regioner. Redskapet lämpar sig för beredningen av både omfattande berättelser som följer fullmäktigeperioden, såsom välfärdsberättelsen, och årliga rapporter om hälsa och välfärd. Redskapet följer årsklockan för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunförbundet är den nationella ägaren till redskapet.
Välfärdsberättelsen:

  • Lyfter fram kommunens utmaningar kring kommuninvånarnas hälsa och välfärd.
  • Styr de olika aktörerna i kommunen i en förebyggande och proaktiv riktning.
  • Sammanställer mångsidig information om befolkningens och olika befolkningsgruppers hälsa och välfärd och faktorer som påverkar dessa.
  • Stöder identifieringen av socioekonomiska skillnader i hälsa och välfärd och styr åtgärderna i rätt riktning.

Närmare upplysningar:

Maria Salenius, sakkunnig, Kommunförbundet, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, 050-561 0466

Jussi Kukkonen, sakkunnig, produktansvarig, FCG Konsultering Ab, fornamn.efternamn@fcg.fi, 050 56 29 205