Brandrisker i boendet – Räddningsverkens nätverk utvecklar myndighetspraxis

I Finland dör nästan 80 personer och skadas över 700 personer i bränder varje år. De allra flesta dödsfallen sker i bostadshus. Vid bränder förekommer ett stort antal återkommande fenomen, såsom att de innebrända eller skadade bor ensamma, är gamla eller har bristande fysisk handlingsförmåga, nedsatt syn eller hörsel, minnesproblem, missbrukarproblem eller psykiska problem. Ett annat drag är kulturella skillnader.

I räddningslagen föreskrivs att olika aktörer har skyldighet att meddela räddningsmyndigheten om uppenbar brandrisk eller annan omedelbar risk för olyckor. Anmälningsskyldigheten gäller utom myndigheter också kommunen, andra offentliga sammanslutningar och deras anställda samt verksamhetsutövare som upprätthåller vårdinrättningar och tillhandahåller service- och stödboende samt deras anställda.

Räddningsverkens partnerskapsnätverk har med understöd från Brandskyddsfonden inlett ett projekt som syftar till att utveckla samarbetet när det gäller att identifiera brandrisker i boendet, myndigheternas anmälningspraxis och kompetensen vid räddningsverken. Projektet pågår till slutet av 2018. Målet är en riksomfattande modell genom vilken alla samarbetsparter kan nås och räddningsmyndigheternas praxis förenhetligas. På lång sikt är målet att risken för brand i boendet ska avta i samhället.

Närmare upplysningar om projektet om anmälan om brandrisk och myndighetssamarbete: projektchef Nina Söderholm, nina.soderholm@kommunforbundet.fi, tfn 09 771 2202

Etiketter