Förändringar i energistöden från 1.1.2018

Statsrådet har utfärdat en förordning (1098/2017) om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022.

I den reviderade förordningen preciseras grunderna för beviljande av energistöd. Enligt den kan energistöd fortsättningsvis beviljas för energiinvesteringar (energieffektivitet eller förnybar energi), införande av ny teknik och utredningar. När det gäller investeringar är maximiandelen stöd 30 procent och när det gäller utredningar 40 procent. När det gäller projekt av utredningskaraktär kan bland annat kommunerna få ett tilläggsstöd på 10 procent.  Den viktigaste ändringen i den nya förordningen är att i fortsättningen kräver ett positivt stödbeslut att projektet inte har inletts innan beslutet fattas.

Stöd som understiger en miljon euro ska sökas hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland som har bildats av funktioner vid Tekes och Finpro i början av 2018. Större projekt behandlas av Arbets- och näringsministeriet.

Läs mera

Etiketter