Gemensam informationsstyrningsplan för landskapens temporära förvaltning

Ett förslag till en gemensam plan för informationsstyrning har utarbetats i projektet om en informationsstyrningsplan och en uppgiftsklassificering för landskapens temporära förvaltning (VATE-TOS). Projektet koordineras av Finlands Kommunförbund rf och finansieras av Finansministeriet. Projektet är en del av ministeriernas och Kommunförbundets förändringsstöd till landskapen. Kommunförbundet skickade 3.1.2018 ett förslag till förvaringstid till Nationalarkivet som bestämmer vilka handlingar i informationsstyrningsplanen som ska förvaras permanent.

Beredningen ger upphov exempelvis till utredningar, rapporter, riktlinjer och planer. En gemensam uppgiftsklassificering och informationsstyrningsplan underlättar användningen av informationen och stöder iakttagandet av god informationsförvaltningssed. Projektgruppen VATE-TOS har därför utarbetat åtgärdsrekommendationer för att styra införandet av den gemensamma informationsstyrningsplanen samt förslag som bör beaktas i de nya landskapens informationsförvaltning.

Informationsstyrningsplanen med åtgärdsrekommendationer som utarbetats i projektet finns som bilagor på den här sidan. Finansministeriets nyhet om ämnet finns på webbplatsen alueuudistus.fi:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntien-valiaikaishallintojen-yhteinen-tiedonohjaussuunnitelma-on-valmistunut?_101_INSTANCE_xPMJRydp0yJz_languageId=sv_SE

Mandattiden för projektet om en informationsstyrningsplan för beredningsorganen för de temporära förvaltningarna löpte från 20.9.2017–12.12.2017. Projektgruppen bestod av de professionella aktörer som landskapen utsett samt av representanter för  NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningcentret (UF-centret), Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Arbets- och näringsbyråerna och regionförvaltningsverken. I projektgruppens arbete deltog också representanter för Nationalarkivet, Finansministeriet, Institutet för välfärd och hälsa och Kommunförbundet. De personer som medverkat i projektet fortsätter det nationella samarbetet i form av ett nätverk.

Det huvudsakliga målet i projektet VATE-TOS var att behandlingen av de  handlingar som uppkommer i beredningen av landskapens temporära förvaltning ska digitaliseras i enlighet med riktlinjerna för den riksomfattande informationsstyrningsplanen, referensarkitekturen för ärendehantering och Nationalarkivet. Material i digital form är lätta att använda, och landskapet kan således smidigt överföra dem till permanent digital förvaring.

Etiketter