Kommunen kan begränsa efternattsservering i problemområden

Den 1 mars 2018 träder en ny alkohollag i kraft med nya bestämmelser om förlängning av serveringstiden. Verksamhetsutövaren får fortsätta servera alkoholdrycker efter klockan 01.30 fram till klockan 4 utifrån en anmälan till tillståndsmyndigheten. Regionförvaltningsverket, som fungerar som tillståndsmyndighet, ska enligt alkohollagen också sända anmälningar om förlängd serveringstid för kännedom till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar serveringsställena främst till följd av klagomål över sanitära olägenheter (t.ex. buller). Den tillståndsmyndighet som övervakar ett serveringsställe kan ingripa i serveringsverksamheten om hälsoskyddsmyndigheten har upptäckt att verksamheten orsakar en sanitär olägenhet. Konstaterandet av en sanitär olägenhet ska grunda sig på en inspektion. Om hälsoskyddsmyndigheten med anledning av dessa olägenheter utfärdar ett föreläggande ska föreläggandet även sändas för kännedom till den övervakande tillståndsmyndigheten, som efter egen prövning kan vidta åtgärder.

Om tillståndsmyndigheten överväger att avslå ansökan om förlängd serveringstid och begränsa serveringstiden på grund av en sanitär olägenhet, bör serveringsstället först ges tillfälle att korrigera situationen. Serveringsstället kan inom en given tidsfrist vidta förändringar i sin verksamhet (tider då musik spelas, ljudisolering, placering av rökruta, osv.).

Myndigheterna bör samarbeta och söka den mest fungerande lösningsmodellen från fall till fall. Om det finns flera problemställen på samma område är det skäl att diskutera kommunens vilja att utnyttja sin rätt att begränsa serveringen under den förlängda tiden eller inom ett givet område.

Enligt alkohollagen har även kommunen rätt att förbjuda servering under förlängd serveringstid eller begränsa den på det område i kommunen som berörs av olägenheterna. Ett kommunalt förbud förutsätter att en förlängd serveringstid medför mer än ringa olägenhet för den allmänna ordningen och säkerheten. Kommunens beslut träder i kraft sex månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.

I praktiken kan kommunfullmäktige besluta att serveringen i alla restauranger ska upphöra exempelvis senast klockan 1.30 eller 2.30 t.ex. i kommunens centrum. Således kan kommunen internt bedöma vilka olägenheter alkoholserveringen under efternatten orsakar den allmänna säkerheten eller säkerheten i en given boendemiljö och fatta lokala beslut. En begränsning av servering under efternatten kan också vara en åtgärd för att försöka förbättra säkerheten i ett område som lider av sociala problem och marginalisering. Beslutet och avgränsningen av området ska grunda sig på objektiva kriterier och likabehandlingen av restaurangföretagarna får inte äventyras. 

Närmare upplysningar:

 • Kommunförbundet: Tarja Hartikainen, sakkunnig
  tarja.hartikainen@kommunforbundet.fi
  tfn +358 9 771 2478
 • Valvira:
  hälsoskyddslagen:
  Kaisa Mäntynen, miljö- och hälsoskyddsråd
  tfn 0295 209 613
  alkohollagen:
 • Kari Kunnas, gruppchef
  tfn 0295 209 610
Etiketter
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
 • miljö- och hälsoskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn
 • veterinärvård
 • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Tilläggsinformation

Työvapaalla 30.4.2020 asti