Kommunerna motverkar klimatförändringen  

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC gav i oktober ut en rapport om hur klimatförändringen fortskrider. Rapporten har satt press på samhällena att påskynda klimatarbetet. Enligt Kommunförbundets sakkunniga i klimatpolitik Pauliina Jalonen tar kommunerna åtgärderna att minska utsläppen på allvar.  

– Enligt förbundets utredningar bor redan mer än varannan finländare i en kommun som ställt upp egna klimatmål. Också enligt Sitras utredning i oktober har en del av de största kommunerna i Finland ambitiösare klimatmål än staten, säger Jalonen. 

– Man kan gott säga att kommunerna för närvarande visar vägen i den nationella klimatpolitiken. Om kommunerna når upp till sina egna mål, har det en avsevärd inverkan på växthusgasutsläppen i hela landet. 

Besluten tas lokalt 

I IPCC-rapporten framhålls att ett viktigt mål för den pågående klimatförändringen är att vi ska stanna vid 1,5 graders global uppvärmning. De finländska kommunernas klimatmål är i många fall redan tillräckligt högt satta, för enligt Sitras utredning bor över en fjärdedel av finländarna i en kommun som siktar på att vara koldioxidneutral 2030.  

– Målen kan nås på olika sätt, men besluten bör tas lokalt. Kommunerna ger ramarna för att invånarna ska ha en smidig vardag och kunna göra klimatvänliga val bland annat inom trafik och boende. Klimat- och energipolitiken bör därför möjliggöra kostnadseffektiva lokala lösningar som passar i olika slags omständigheter, påpekar Jalonen.  

För att kommunerna ska kunna uppnå sina mål krävs det investeringar bland annat i utsläppsfri värmeproduktion och utsläppssnål transport. Men det behövs också statliga åtgärder. Ett hållbart energi- och infrastruktursystem förutsätter en strategisk och följdriktig nationell energi- och klimatpolitik, eftersom de lokala val och investeringar som verkställandet av systemet kräver måste bygga på förtroende för de långsiktiga målen. 

Nätverken stöder arbetet 

Kommunerna ställer sig bakom klimatmålen och tar lärdom av varandras exempel inom olika slags klimatnätverk. Samtidigt behövs kommunikation och interaktion mellan och utanför nätverken. Därför håller Kommunförbundet på att bygga upp plattformen KlimatKommunerna som är öppen för alla kommuner.  

– Det finns lösningar att motverka klimatförändringen. Nu behöver vi sprida god praxis, utvidga lyckade försök och följa upp jämförbara resultat. Det är hög tid att rikta allt stöd till kommunerna, där det praktiska arbetet sker. 

Kommunförbundets klimatvecka 

Vecka 47 är klimatfrågornas supervecka på Kommunförbundet. På programmet: