Kommunförbundets och Försörjningsberedskapscentralens projekt KUJA belönades med priset Timanttiteko

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektille Timanttiteko-palkinto

Säkerhetskommittén har tilldelat  projekthelheten för kommunernas kontinuitetshantering (KUJA) priset Timanttiteko för år 2017. Priset delades ut i Helsingfors 14.3.2018.

Projektet KUJA har genomförts i två etapper. Åren 2014–2016 låg huvudfokus på kommunernas interna beredskap samt utveckling och implementering av kontinuitetshanteringen inom servicen. Åren 2017–2019 är fokus på beredskapssamarbetet mellan landskapen och kommunerna samt utvecklingen av verktygen för och användningen av konceptet KUJA.

Priset Timanttiteko beviljas årligen av Säkerhetskommittén på förslag av ministeriernas beredskapschefsmöte. Priset utdelades för tionde gången för verksamhet, utvecklingsarbete och innovationer som på ett exemplariskt sätt främjar säkerheten i samhället.

– Som kriterier för priset bedömdes bland annat betydelsen av verksamheten hos den föreslagna pristagaren för befolkningens, samhällets eller statens säkerhet och verksamhetens breda tillämpbarhet också tvärsektoriellt. Därutöver bedömdes verksamhetens eller resultatens kostnadseffektivitet, reproducerbarhet och aktualitet. Enligt dessa kriterier framstod projektet KUJA som en klar etta, säger kanslichef Jukka Juusti, ordförande för Säkerhetskommittén.

Etiketter