Landskapens webbplatssamarbete inleds – kommunernas erfarenheter ger underlag

Utvecklingen av de kommande landskapens webbplatser och därtill hörande tjänster framskrider inom ramen för ett brett samarbete. Under ledning av några landskap som går i bräschen planeras det inom projektet ”Makufi” gemensamma underlag för webbplatser, med hjälp av vilka alla landskap ska kunna utveckla sina egna kommande webbplatser så att de passar landskapets varumärke. Det är också viktigt att ta med kommunernas erfarenheter och det kommande samarbetet med landskapen.

Inledningsvis koncentrerar sig arbetet på planeringen av koncepten för landskapens webbplatser. Som pionjärlandskap i projektet fungerar Egentliga Finland, Nyland, Mellersta Finland och Norra Karelen; de leder projektplaneringen och finslipar underlagen för webbplatserna. Arbetet leds av landskapens ICT-servicecenter Vimana i tätt samarbete med olika sakkunniga vid Kommunförbundet. Samarbetsprojektet Kunta.fi, som Kommunförbundet initierat, fungerar som en samarbetsmodell.

– Vi fick starka signaler från landskapen om att det vore nyttigt med ett samarbete kring utvecklingen av webbtjänster både vad gäller innehåll och tekniskt genomförande. Med hjälp av projektet kan landskapen tillsammans, i stället för var för sig, förbereda sig på de krav landskapsreformen ställer visavi webbplatser, säger Tiina Nikmo, projektchef vid Vimana. 

Parallellt med detta projekt framskrider också samarbetet kring projektet för serviceinformation Suomi.fi, som leds av Befolkningsregistercentralen (BRC) med stöd av ministerierna. Projekten genomförs i tätt samarbete, och i vardera är de kommande landskapens beredningsorganisationer både centrala uppdragsgivare och viktiga aktörer vid omsättningen av servicedesignen i praktiken. Kommunernas representanter deltar också i temagrupperna inom BRC:s innehållsprojekt.

De kommande landskapen planerar redan flera webbhelheter för olika målgrupper. I sin roll som anordnare är det viktigt att landskapet öppnar de till buds stående tjänsterna på lika villkor för alla samt sörjer för öppenhet i beslutsfattandet och för invånarnas möjlighet till delaktighet. Då det gäller serviceproduktionen krävs det mest arbete med själva tillhandahållandet av elektroniska tjänster och med informationsförmedlingen. Dessutom behövs det webbinnehåll som anpassats till bland annat marknadsföring av landskapet och internationella kontakter.

Det är viktigt att det finns länkar till kommunernas webbinnehåll på gemensamma serviceområden samt välfungerande förbindelser så att kommuninvånarnas anlitande av service och tillgång till information förenklas, oberoende av vilken aktör det är som producerar servicen.

Underlagen för landskapens webbplatser skapas med två olika program med öppen källkod och landskapet kan välja vilken programvara det vill ha. Projektet drar nytta av det utvecklingsarbete som gjorts i landskapen och den befintliga kompetensen vid utvecklingen av webbtjänsterna och tar fram gemensamma och öppna underlag för webbplatserna.

Närmare upplysningar:

Tiina Nikmo, projektchef, Vimana, 050 372 5970

Mikko Malmgren, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, 044 756 2449

Karri Vainio, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, 050 387 1620

Vimanas nyhetsbrev 16.4.2018 (på finska):

 Makufi-hankkeessa rakennetaan maakuntien verkkosivustoja yhteistyöllä

Läs mer om dessa teman