Arbetsgrupp tillsatt att bereda luftvårdsprogram

Målet är att minska de skadliga konsekvenserna för hälsa och miljö

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett nationellt luftvårdsprogram med riktlinjer för åtgärder som behövs för att luftföroreningar av olika slag ska kunna minskas. Målet är att minska de skadliga konsekvenser och risker för hälsan och miljön som beror på föroreningar. Programmet är ett viktigt redskap för att verkställa EU:s utsläppstakdirektiv. Luftvårdsprogrammet bereds i en bred arbetsgrupp där Kommunförbundet representeras av Tarja Hartikainen, sakkunnig i miljö- och hälsoskydd. 

Medborgarna kommer att höras i olika faser av beredningen. Var och en kan själv påverka den lokala luftkvaliteten genom sina val när det gäller t.ex. småskalig vedeldning och transporter. Utsläppen från spisar och ugnar kan minskas om man bränner torr ved av god kvalitet och har välfungerande anläggningar. Trots att luftkvaliteten i Finland är bättre än i de flesta andra länder, orsakar luftföroreningar också här förtida dödsfall och sjukdom. Luftföroreningar, av vilka små partiklar hör till de skadligaste, orsakar i Finland ca 1 600 förtida dödsfall årligen.  Att folk insjuknar på grund av luftföroreningar motsvaras i medeltal av en lindrig förkylning på tre månader för var och en i befolkningen. Ungefär hälften av luftföroreningarna i vårt land kommer från utlandet, medan de lokala utsläppskällorna orsakar de högsta halterna. 

I utsläppstakdirektivet fastställs nationella skyldigheter att minska utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, små partiklar och ammoniak. Skyldigheterna kommer gradvis att skärpas från 2020 till 2030. Dessutom ska utsläppen av många andra luftföroreningar, såsom sot, långlivade organiska föreningar och tungmetaller, följas upp och rapporteras till kommissionen med regelbundna mellanrum. Enligt de finländska konsekvensanalyserna från 2015 ligger endast svavelutsläppen i Finland klart under den fastställda nivån. Vad gäller de övriga utsläppen kan en uppdatering av scenariot ge skäl till ytterligare utsläppsminskningar.

Förslaget till nationellt luftvårdsprogram ska vara klart senast den 30 oktober 2018. Programmet ska godkännas i statsrådet och därefter överlämnas till EU-kommissionen. Arbetsgruppen stöder också arbetet kring den utredning om sot och metan som ska ges till Arktiska rådet.

Läs mera:

Etiketter