Miljö- och hälsoskyddet inom landskapsberedningen

Kommunförbundet kartlade miljö- och hälsoskyddets nuläge i landskapsberedningen genom en enkät till kontaktpersonerna i september 2018. En del kontaktpersoner var delvis anställda i den organisation som bereder landskapet (Birkaland, Södra Savolax och Nyland), men i regel sköttes beredningen vid sidan av det egna arbetet. Inom landskapsberedningen har det uppkommit självreglerande grupper för miljö- och hälsoskyddet i de fall där personerna i fråga inte rymts med i beredningsorganisationens arbetsgrupper.

Organisering

Miljö- och hälsoskyddet förefaller överlag vara internt organiserat i de tre resultatområdena hälsoskydd, livsmedelstillsyn och veterinärvård. I många landskap planerades myndighetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet bli förlagda till landskapsverket (Lappland, Egentliga Finland, Södra Karelen, Österbotten, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen, Kajanaland och Päijänne-Tavastland). Ett vanligt alternativ var också att miljö- och hälsoskyddet förläggs till ett affärsverk med tjänsteproduktion (Norra Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Savolax, Norra Karelen, Birkaland och Nyland), och då är till exempel välfärdsnämnden anordnare i landskapet. Något förtroendeorgan för miljö- och hälsoskyddet är då inte längre nödvändigt, utan en tjänsteinnehavare vid landskapsverket kan svara för anordnarens uppgifter.

Aktuellt inom beredningen

Utöver organisationsöverläggningarna pågick beredning av förvaltningsstadgan, överläggningar om delegering av beslutanderätt, utarbetande av provbudgetar och planering av servicenätet i landskapet. Antalet serviceställen kommer troligen att minska i de flesta landskap, vilket betyder att nya verksamhetsformer bör tas i bruk (möjligheter till mobilt arbete och distansarbete, elektronisk uppföljning av arbetstiden och utnyttjande av digitalisering i tillsynsarbetet). I många landskap kunde man redan se att verksamheten förenhetligats, t.ex. utarbetas tillsynsplanerna för nästa år så att de sammanfaller på landskapsnivå. Inom beredningen övervägs också en överföring av alkoholtillsynen till miljö- och hälsoskyddet samt samarbete över landskapsgränserna när det gäller de tillsynsuppgifter som överförs från regionförvaltningsverken. Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltog i en del landskap i beredningen av uppgifterna inom vattentjänsterna (Norra Savolax), men i andra landskap var en gemensam diskussion ännu inte aktuell (t.ex. Egentliga Finland).

Planering av samarbete mellan kommunerna och landskapet

Samarbete inom miljö- och hälsoskyddet mellan kommunerna och det kommande landskapet hade planerats i endast fem landskap. I en del fanns planer på samarbete, men hälften uppgav att det än så länge inte fanns några planer på kommunsamarbete. I Birkaland pågick en kartläggning av kontaktytorna med de välfärdsfrämjande verksamheter som blir kvar i kommunerna och en diskussion om hur landskapet kunde stödja kommunerna i dessa verksamheter. I Mellersta Österbotten höll man på att tillsätta en arbetsgrupp för kommunala kontaktytor som ska bereda ett samarbete och eventuella samarbetsavtal. Också Päijänne-Tavastland hade ett eget projekt för kommunsamarbete. En del av landskapen uppgav att det fanns planer på att inleda samarbete inom miljö- och hälsoskyddet, men nästan hälften medgav att det inte fanns några planer alls på kommunsamarbete.

I Kajanaland, Norra Karelen och Mellersta Österbotten sköts miljö- och hälsoskyddet vid tillsynsenheter som spänner över hela landskapet. Om landskapsreformen inte genomförs enligt den nuvarande planen är avsikten att fortsätta samarbetet inom en samkommun som omfattar hela landskapet i Satakunta, Birkaland och Södra Karelen. De flesta hade inga reservplaner för ett utvidgat samarbete. För närvarande finns det 62 tillsynsenheter inom miljö- och hälsoskyddet.

Etiketter