Nätverk för säkerhet och kristålighet stöder kommunerna

Verkosto

Kommunerna antar kommande säkerhetsutmaningar genom intensivare samarbete. Samarbetet samordnas i ett sakkunnignätverk som skapats i anslutning till Kommunförbundet och som stöder kommunernas arbete för säkerhet, beredskap och riskhantering. Nätverket är till för alla kommuner. Ordförande för styrgruppen är Ari-Pekka Meuronen, säkerhets- och riskhanteringschef vid Villmanstrands stad.

En god inre säkerhet föds i samverkan mellan många olika aktörer. Säkerheten byggs upp av bland annat en trygg hem-, bostads- och arbetsmiljö, fungerande basservice, likabehandling av invånarna, en välplanerad trafikmiljö, tillgång till hjälp när det behövs och allmänhetens förvissning om att förövare ställs till svars för sina handlingar. På så gott som alla områden inom samhällspolitiken fattas det därför beslut och vidtas åtgärder som påverkar den inre säkerheten. Särskilt de djupliggande orsakerna till säkerhetsproblem, dvs. hur mycket säkerhetsproblem det uppstår i samhället och hurdana de är, härrör från andra beslut än i första hand från säkerhetsbesluten. Det är dessa andra beslut som fattas i kommunerna.

Kommunernas roll inom främjandet av samhällets övergripande säkerhet betonas också i uppgifter som gäller kritisk infrastruktur samt invånarnas handlingsförmåga och psykiska kristålighet. För människor, organisationer, sammanslutningar och företag är det många gånger kommunen som är den väsentliga aktören i fråga om beredskap inför störningar och exceptionella situationer. Också efter landskaps- och vårdreformen kommer kommunen att stå för många funktioner som är viktiga för att samhället ska fungera, såsom tjänster inom kompetens och bildning, näringslivspolitik och samhällsteknik.

Kommunernas verksamhetsmiljö är i ständig förändring. Fenomen som befolkningens stigande ålder, förändrade hotbilder, digitaliseringen, den teknologiska utvecklingen, den ekonomiska osäkerheten samt nätverken av tjänster och processer och deras inbördes beroende kräver att kommunerna kan prognostisera och har allt snabbare anpassningsförmåga och situationsuppfattning i den föränderliga verksamhetsmiljön. Kommunernas verksamhetsfält och sätt att organisera tjänsterna är mycket varierande, vilket kräver att kommunerna har en klar uppfattning om eventuella risker i verksamheten. Lagstiftningen förutsätter att kommunens ledningssystem också omfattar riskhanteringsprocesser.

För att kommunerna ska kunna svara mot de växande behoven, har de och Kommunförbundet skapat ett sakkunnignätverk som är öppet för alla kommuner. Nätverkets främsta mål är att stödja kommunernas arbete för säkerhet, beredskap och riskhantering. Andra mål är att främja säkerhetskulturen i kommunen, förbättra säkerhetsledningen och riskhanteringen, sprida kunskap och god praxis samt stärka betydelsen av kommunernas säkerhets- och beredskapsarbete inom samhällets övergripande säkerhet. För att dessa mål ska nås planeras bland annat seminarier, workshoppar och kurser samt mångsidig kommunikation. I juni får alla kommuner en inbjudan att delta i nätverkets verksamhet.

Nätverket har en styrgrupp som planerar och styr verksamheten. Styrgruppen består i första fasen av städerna Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors och Åbo samt Sysmä kommun. Dessutom är mellersta Nyland (Kuuma-regionen) och städerna i huvudstadsregionen representerade. Utöver kommunernas representanter och Kommunförbundet hör också Försörjningsberedskapscentralen till styrgruppen.

Närmare upplysningar:            

Tags