Om ett år ska avloppsvattenfrågorna på känsliga områden vara lösta!

Den övergångstid som miljöskyddslagen ger ägarna att bygga om avloppsvattensystemen löper ut 31.10.2019. Tidsfristen gäller särskilt känsliga områden, bland annat fastställda grundvattenområden och områden på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller från havet. Med vattendrag avses sjöar, tjärnar, älvar och bäckar samt konstgjorda vattenområden såsom sjöar och kanaler. Avloppsvattensystem utanför särskilt känsliga områden ska byggas om senast i samband med andra större reparationer.
 
För att rusning ska undvikas lönar det sig att åtgärda systemet nu och inte lämna uppgraderingen till sista minuten. Låt en kompetent projekterare utarbeta en plan för avloppsvattensystemet. Tillstånd att bygga om systemet söks hos byggnadstillsynen i kommunen. Avloppsvattensystemet ska används på det sätt som framgår av den godkända bruks- och underhållsplan som presenteras i anslutning till tillståndet. Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallsvattnet behandlas på behörigt sätt.

För att lokala förhållanden ska beaktas kan kommunen meddela föreskrifter om behandlingen av avloppsvatten som gäller hela kommunen eller delar av den och som tillämpas som komplement till lagstiftningen. Vidare kan kommunen meddela föreskrifter om exempelvis skyddsavstånd eller strängare krav på behandlingen. Föreskrifterna kan ingå i kommunens miljöskyddsföreskrifter, byggnadsordning, avfallshanteringsföreskrifter och hälsoskyddsföreskrifter. Upplysningar om vilka krav som gäller i kommunen ges av den kommunala miljövårds- eller byggnadstillsynsmyndigheten. Också de regionala rådgivningsorganisationerna hjälper i avloppsvattenfrågor.

Mera information:

Etiketter