Stomnäten för landsvägar och järnvägar: utkast på remiss

Kommunikationsministeriet har gjort webbplatsen Utlåtande.fi tillgänglig. Där kan man ge utlåtande om utkastet till kommunikationsministeriets förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar och om deras servicenivå.

Det finns anledning att fördjupa sig i utkastet. Det mest beaktansvärda är att det i utkastet föreslås att det stiftas en förordning om stomnätet med bestämmelser om landsvägar och järnvägar som hör till det riksomfattande stomnätet. Genom förordningen skulle det också föreskrivas om den servicenivå som ska följas på landsvägar och järnvägar som hör till stomnätet. Förordningen är efterlängtad.

I presentationstexten sägs ”Genom att säkerställa en enhetlig och hög servicenivå på resor och transporter befrämjas näringslivets konkurrenskraft och åtkomligheten mellan olika områden samt utbudet på viktig information till stöd för verksamheten i näringslivet.” Kriteriet har varit trafikmängden på landsvägar och järnvägar, den regionala tillgängligheten och det övergripande trafiknätet. Ett av de viktigaste syftena med utkastet är att säkerställa att servicenivån på landsvägar och järnvägar inom stomnätet är högre än servicenivån inom det övriga väg- och bannätet. Sammantaget bör den summa som reserveras för iståndsättning av landsvägar och järnvägar höjas avsevärt för att vägarna inom stomnätet ska kunna hållas i någorlunda skick och för att skicket på vägar av lägre rang ska kunna höjas.

tags