Övervakningen av konkurrensneutraliteten effektiviseras – krav på separat redovisning

Konkurrenslagen, som innehåller bestämmelser om konkurrensneutralitet, ska kompletteras för att förebygga att konkurrensneutraliteten påverkas på ett negativt sätt. Kompletteringen ska också trygga att lagstiftningen iakttas och förbättra förutsättningarna för myndighetsövervakningen.

I konkurrenslagen införs en ny bestämmelse om konkurrensneutralitet (30 d §). I bestämmelsen föreskrivs att om kommuner, samkommuner, staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska de ha separat redovisning för denna verksamhet. Offentliga samfund och enheter som de har bestämmande inflytande över har ålagts ytterligare skyldigheter som gäller hänförande av intäkter från och kostnader för verksamheterna samt dokumentering och uppföljning.

Offentliga samfund är skyldiga att ha separat redovisning för olika verksamheter, när aktörerna bedriver både ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och annan verksamhet. Det innebär bland annat skyldighet att ha separat redovisning när kommunen i enlighet med bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen har bolagiserat verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden, men också annan verksamhet bedrivs i bolaget. På så sätt kan man på förhand försäkra sig om att verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden inte korssubventioneras med ekonomiska resurser som är avsedda för annan verksamhet.

Särredovisningskravet gäller inte situationer där en aktör bedriver endast icke-ekonomisk verksamhet (utövande av offentlig makt och myndighetsverksamhet) eller därutöver ekonomisk verksamhet som hör till tillämpningsområdet för 126 § 2 mom. i kommunallagen. Däremot gäller särredovisningskravet verksamhet enligt 127 § i kommunallagen, dvs. verksamhet som omfattas av undantaget från bolagiseringsskyldigheten. Genom att uppfylla särredovisningskravet kan man på förhand försäkra sig om att verksamhet som omfattas av undantaget uppfyller kraven på marknadsmässig prissättning enligt 128 § i kommunallagen.

Ekonomisk verksamhet som är att betrakta som ringa står utanför särredovisningsskyldigheten. Om ett offentligt samfund eller en enhet som den har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden med en omsättning på mindre än 40 000 euro per år, ställer lagstiftningen inga krav på särredovisning.

Kommunens upphandling hos en anknuten enhet i bolagsform omfattas inte av upphandlingslagen, men bolaget ska ha separat redovisning om dess ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, dvs. försäljningen till utomstående, har en omsättning på 40 000 euro eller mer per år.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att särredovisningsskyldigheten iakttas. Om skyldigheten försummas, kan verket vid vite ålägga det offentliga samfundet att lämna in särredovisningen, resultaträkningen och bokslutet samt en beskrivning av principerna för kostnadsredovisningen inom den tid som verket bestämmer. Skyldigheten åläggs ett offentligt samfund, men det hindrar inte att Konkurrens- och konsumentverket förhandlar med en enhet där en kommun, en samkommun eller staten har bestämmande inflytande, dvs. förhandlar om hur bristerna i fullgörandet av särredovisningsskyldighet kan rättas till. Eventuellt vite föreläggs dock alltid det offentliga samfundet.

Bestämmelserna om separat redovisning träder i kraft 1.1.2020. Det innebär att de offentliga samfunden och de enheter där de har bestämmande inflytande omedelbart bör inleda förberedelser för separat redovisning i sin ekonomiförvaltning, så att kraven i bestämmelserna kan uppfyllas senast 1.1.2020. 

Kommunförbundet kommer att informera om detta vid olika evenemang under våren och hösten:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering