Anvisning till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om beredskapen för coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Kommunförbundet har 4.3.2020 genom Kommuninfo 1/2020 gett kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken anvisningar om att upprätthålla sin beredskap i den situation som orsakas av det nya coronaviruset. Kommuninfon innehåller inga nya skyldigheter, utan den gällande lagstiftningen förpliktar kommunerna att ha denna beredskap.

Särskild uppmärksamhet fästs på beredskapen i fråga om äldre människor och socialvårdens enheter – vilka lokaler som är lämpliga för karantän bör utredas på förhand

Enligt tillgängliga uppgifter utgör det nya coronaviruset en risk särskilt för äldre och multisjuka personer. Kommunerna och samkommunerna ska i sina beredskapsplaner beakta de människor som behöver särskilt stöd och som omfattas av hemvård, serviceboende och institutionsvård. Karantäns- och evakueringslokaler samt andra alternativ som tryggar tjänsterna ska kartläggas på förhand, så att symtomfria människor vid eventuell smitta vid behov kan skyddas för smittöverföring. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna och samkommunerna att så snart som möjligt ta reda på vilka lokaler som lämpar sig för karantän och, om detta redan har gjorts, att uppdatera avsnitten om karantänslokaler i sin beredskapsplan.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar svarar kommunerna för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. Den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att en person som insjuknat ska hållas isolerad och att en person som utsatts för viruset eller misstänkts ha utsatts för viruset ska hållas i karantän. Den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar kan fatta beslut om att den som insjuknat ska bli borta från sitt arbete, dagvårdsplatsen eller läroanstalten.

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler samt förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut, om det behövs ett beslut som gäller inom flera kommuners område.

För beslut om karantän och isolering bereds blankettmallar som Institutet för hälsa och välfärd THL publicerar inom de närmaste dagarna.

En enhetlig lägesbild sammanställs och uppdateras

Regionförvaltningsverken styr och samordnar beredskapsåtgärderna och bekämpningen av smittsamma sjukdomar. De övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialvårdens verksamhet sköts på rätt sätt även vid störningar i vardagen. Samtidigt samlar de in information om beredskapen, ger anvisningar och vid behov vidtar sådana tillsynsåtgärder som situationen kräver.

Social- och hälsovårdsministeriet sammanställer tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd en lägesbild över den specialiserade sjukvården i vart och ett av de fem universitetssjukhusens specialupptagningsområden. Lägesbilden, som bildas utifrån enhetliga grunder, ger en möjlighet att använda och fördela regional arbetskraft, sjukhus, vårdinrättningar, läkemedel, förbrukningsartiklar och behövlig utrustning enhetligt inom specialupptagningsområdena.

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska följa upp den kontinuerligt uppdaterade informationen om coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats  

Etiketter