Bruksavgifterna för nationella informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården höjs

Nivån på bruksavgifterna för nationella arkivtjänster inom hälso- och sjukvården bestäms årligen genom en förordning med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Kostnaderna för den nationella arkiveringstjänsten, den därtill hörande informationshanteringstjänsten, samt administrationen av elektroniska recept och certifikattjänster täcks med bruksavgifter som tas ut hos tillhandahållarna av tjänsterna. Avgifterna motsvarar de faktiska produktionskostnaderna för tjänsterna.

Den avgift som kommer att tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster år 2021 är 2,432 euro per kommuninvånare enligt nuvarande beräkningar.  För tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är avgiften 0,431 euro för varje e-recept som skrivs och för varje e-recept som apoteken expedierar är avgiften 0,053 euro. 

Kommunernas betalningsandelar stiger med 0,248 euro per invånare från nuvarande nivå. Höjningen beror på nya tjänster (bl.a. bildarkiv) samt på att antalet tjänster ökat och kvaliteten höjts. Dessutom beslutade statsrådet i våras att staten år 2021–2026 återkräver den buffertfond på fyra miljoner euro som beviljats Kanta-tjänsterna.

De nationella informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna) har införts på bred front inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kommunförbundet anser dock att det nuvarande finansieringssystemet är ohållbart eftersom kommunerna inte har någon reell möjlighet att påverka de ständiga höjningarna som beror på utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsterna är lagstadgade nationella skyldigheter och i allt högre grad medborgartjänster, därför anser Kommunförbundet att de i sin helhet bör täckas genom budgetfinansiering.

Sifferuppgifterna i denna nyhet är samtidigt förhandsuppgifter för utarbetandet av nästa års budget. Arbetsgruppens arbete är inte färdigt och förordningen kommer inte att utfärdas förrän senare under hösten. De presenterade summorna kommer knappast att ändras i någon större grad. 

Etiketter
Kauko Hartikainen

Kauko Hartikainen

Specialsakkunnig, klientrapportdefinitioner
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2647, +358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • datasystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar