Butiksbesök under coronaepidemin

Det har kommit frågor från kommunerna om butiksbesök. Vi har sammanställt anvisningar som uppdateras vid behov.

Information till kommuninvånarna om butikstjänster under coronavirusepidemin

 • Information om och alternativen för butikstjänster borde vara tydligt sammanställd på kommunens webbplats. 
 • Den grundläggande principen bör framgå tydligt:
  • om en person är frisk och inte i karantän, kan man själv sköta de nödvändiga butiksbesöken bara man håller ett tillräckligt fysiskt avstånd och iakttar tillräcklig hygien.
 • Den som har fyllt 70 år eller hör till en riskgrupp:
  • butikstjänster via e-tjänster och telefon,
  • hjälp av anhöriga, närstående, grannar eller annan hjälp som organiserats inom kommunens område bara man håller ett tillräckligt fysiskt avstånd och iakttar tillräcklig hygien,
  • man bör undvika att besöka butiker själv, men i tvingande fall kan man göra det bara man håller ett tillräckligt fysiskt avstånd och iakttar tillräcklig hygien,
  • kontakta kommunen eller samkommunen.
 • Den som är sjuk eller i karantän:
  • butikstjänster via e-tjänster och telefon,
  • hjälp av anhöriga, närstående, grannar eller annan hjälp som organiserats inom kommunens område bara man håller ett tillräckligt fysiskt avstånd och iakttar tillräcklig hygien,
  • kontakta kommunen eller samkommunen.

Kontaktkanal

Målet är en väl samordnad kanal för en enda kontakt (bl.a. chatt, telefon).

Om både samkommunen (som tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster) och kommunen tillhandahåller butikstjänster, ska man se till att kommuninvånarna får tydlig information om vilken adress de ska kontakta och via vilken kanal det sker. Kommunen och samkommunen kommer sinsemellan överens om hur de informerar om saken.

Hur tjänster tillhandahålls

Butikstjänster kan tillhandahållas som en sådan tjänst inom hemservicen/hemvården som avses i socialvårdslagen. Ansvaret ligger hos kommunen, om den tillhandahåller social- och hälsovårdstjänsterna i egen regi, eller hos den samkommun som tillhandahåller tjänsterna.

Kommunen kan tillhandahålla butikstjänster också med stöd av sin allmänna kompetens.

Bedömning av servicebehovet och beslutsfattande i anslutning till tjänsten:

 • om butikstjänster tillhandahålls som socialservice, kan man bedöma servicebehovet med ett förenklat förfarande (2 § i Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen), men eftersom förordningen inte innebär befrielse från att fatta ett klientbeslut, bör det fattas ett beslut som kan omprövas.
 • om butikstjänster tillhandahålls på något annat sätt, kan kommunen besluta om grunderna för tillhandahållandet av servicen och något klientspecifikt beslut behövs inte.

Avgifter för servicen

Om butikstjänster tillhandahålls med stöd av socialvårdslagen som en tjänst som ingår i hemservice (19 § i socialvårdslagen) och kommunen eller samkommunen har en klientavgift för servicen, kan kommunen eller samkommunen t.ex. fatta ett tidsbegränsat beslut om att ingen klientavgift tas ut för tjänsten under en viss tidsperiod (t.ex. 1.3 –30.6 .2020). På detta sätt tryggas jämlikheten i fråga om klientavgifterna för dem som har betalat klientavgift för butikstjänster före coronaepidemin och dem som får butikstjänster på grund av epidemin.

Om butikstjänster eller mathjälp arrangeras av kommunen på basis av dess allmänna kompetens, beslutar kommunen om avgifterna för servicen. Om butikstjänsterna tillhandahålls avgiftsfritt lönar det sig att se till att kommuninvånarna informeras om att servicen är avgiftsfri. På så sätt undviks oklarheter hos kommuninvånarna i fall där kommunens butikstjänster är avgiftsfria medan samkommunen debiterat en klientavgift för sin service.

Annat att beakta

Det är viktigt att se till att den samkommun som eventuellt tillhandahåller social- och hälsovårdstjänsterna samt kommunen tydligt kommer överens om informationen och verksamhetsmodellerna så butikstjänsterna förverkligas på ett väl samordnat för kommuninvånarna, och att kommuninvånarna känner till vem de ska kontakta i olika situationer.

Mer på webben

Läs mer om dessa teman