De temporära begränsningarna av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik, undervisning och utbildning upphör 14.5.2015

Också de begränsningar som gäller biblioteks-, kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet avvecklas stegvis.

I Finland råder till följd av coronaepidemin sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen och som har gett statsrådet befogenheter att genom förordningar utfärda temporära begränsningar i kommunernas och utbildningsanordnarnas skyldighet att ordna småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. De temporära begränsningarna enligt beredskapslagen behövs när åtgärder som baseras på lagen om smittsamma sjukdomar inte är tillräckliga för att begränsa coronaepidemin.

Statsrådet har beslutat att giltighetstiden för den tillämpningsförordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (191/2020) som utfärdats med stöd av beredskapslagen inte förlängs efter 13.5.2020.  

Småbarnspedagogik och undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

Statsrådet fastställde genom sitt principbeslut 30.4.2020 att giltighetstiden för den tillämpningsförordning (191/2020) som utfärdats med stöd av beredskapslagen inte förlängs efter 13.5.2020 för småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens del.  Närmare uppgifter om statsrådets principbeslut (VKN 54/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a78a6

Då tillämpningsförordningen upphör att gälla, ska lagstiftningen om småbarnspedagogik och undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning igen tillämpas till alla delar. Detta innebär att kommunerna från och med 14.5.2020 ska ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning för läropliktiga, påbyggnadsundervisning och förberedande undervisning som närundervisning. Kommunerna kan inte längre ordna undervisning på distans. Samtidigt upphör också möjligheten att avvika från undervisningens omfattning samt begränsningarna i fråga om skyldigheten att ordna stödåtgärder för elevens lärande, elevvård och skolmåltider samt andra förmåner och tjänster som omfattas av undervisningens avgiftsfrihet. Undervisningen av eleverna ska till alla delar ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning samt de bestämmelser och föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Kommunerna ska dessutom följa den anvisning som Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet avgett 4.5.2020 till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik under coronaepidemin:

https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf

I fortsättningen från 14.5. hanteras användningen av skolornas lokaler genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Undervisnings- och kulturministeriet har i en promemoria daterad 29.4.2020 särskilt nämnt att en kommun inte kan fatta ett eget beslut om att stänga en skola. Om förutsättningarna i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls kan ett beslut om stängning av en skola fattas av den myndighet som är behörig enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningen av skolors lokaler påverkar inte kommunens skyldighet att ordna undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning.

Gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning

Regeringen beslöt vid sina förhandlingar 3–4.5 att giltighetstiden för den förordning (191/2020) som utfärdats med stöd av beredskapslagen inte heller förlängs efter 13.5.2020 för gymnasieutbildningens, yrkesutbildningens, det fria bildningsarbetets och den grundläggande konstundervisningens del. Detta innebär att man då förordningen har upphört att gälla 14.5.2020 ska följa lagstiftningen om de här utbildningsformerna till alla delar. Det är möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock att undervisningen vid gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna fortsätter som distansundervisning till läsårets slut.

Statsrådet preciserade dessa riktlinger genom ett principbeslut 6.5.2020. Närmare uppgifter om statsrådets principbeslut (VKN 57/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2

I fortsättningen från 14.5. hanteras användningen av läroanstalternas lokaler hanteras genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Regeringens riktlinjer för att stegvis avveckla de begränsningar som gäller kommunal biblioteks-, kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet  

Regeringen beslöt vid sina förhandlingar 3–4.5.2020 att stegvis avveckla följande begränsningsåtgärder. Statsrådet preciserade dessa riktlinger genom ett principbeslut 6.5.2020. Närmare uppgifter om statsrådets principbeslut (VKN 57/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2

  • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med 14.5.2020 med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
  • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med 1.6.2020 med specialarrangemang.
  • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
  • Från och med 1.6.2020 får följande offentliga lokaler öppna stegvis och på ett kontrollerat sätt: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
  • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med 31.7.2020.
  • Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med 1.6.2020 tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
  • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sänder Social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Regionförvaltningsverkens beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar

Begränsningen av spridningen av coronaviruset i kommuners och utbildningsanordnares verksamhet fortsätter med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan hälsovårdsmyndigheterna under vissa förutsättningar bestämma att till exempel skolor och läroanstalter ska stängas, förbjuda eller begränsa tillställningar som samlar folkmassor eller bestämma att en person ska hållas i karantän. Bestämmelser om åtgärder för att begränsa smittspridning och om behörig myndighet finns i 6 kap. i lagen.

När en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför en omfattande smittrisk har konstaterats kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att stänga läroanstalter och daghem samt förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Regionförvaltningsverket fattar motsvarande beslut, om det behövs beslut som gäller inom flera kommuners område.

Regionförvaltningsverken har 8.4.2020 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar meddelat beslut om att skolors och läroanstalters lokaler ska hållas stängda samt om förbud mot alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och utomhus. Besluten gäller till och med 13.5.2020.

Regeringen beslöt vid sina förhandlingar 3–4.5.2020 att Social- och hälsovårdsministeriet ska sända regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Närmare uppgifter om regionförvaltningsverkens kommande beslut www.avi.fi.

Myndigheternas närmare anvisningar:

Anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet: https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf
Undervisnings- och kulturministeriet: www.minedu.fi
Utbildningsstyrelsen: www.oph.fi
Regionförvaltningsverken: www.avi.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman