Förändringar i höstens insamling av uppgifter

Utbildningsstyrelsen skickade 26.5.2020 ett brev till utbildningsanordnarna om ändringar i höstens insamling av uppgifter. Anvisningarna kan läsas på adressen https://www.oph.fi/sv/tjanster/statsandelssystemets-datainsamlingar

Hösten 2020 genomför Statistikcentralen inte längre någon insamling av uppgifter om anordnarnas och läroanstalternas elever och studerande på registreringsdagen 20.9. För beräkningen av finansieringen hämtas antalet elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen på registreringsdagen 20.9.2020 från informationsresursen KOSKI. Uppgifterna från 20.9.2020 som används för att beräkna undervisnings- och kulturväsendets finansiering för förskoleundervisning och grundläggande utbildning hämtas från KOSKI 1.10.2020. Till anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning publiceras en preliminär rapport över uppgifterna för finansieringen 10.9.2020. 

Insamlingen av uppgifter om morgon- och eftermiddagsverksamheten övergår från Statistikcentralen till Utbildningsstyrelsen.

I Utbildningsstyrelsens separata insamling av basuppgifter efterfrågas också följande helheter av de kommunala anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning:

• Antalet elever 20.9.2020 inom morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning
• Antalet genomförda timmar handledd verksamhet under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 inom morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning
• Kartläggning av förskoleundervisning och grundläggande utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet i kommunerna 20.9.2020
Följande helheter efterfrågas av både kommunala anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning och av sådana anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning som erhållit tillstånd att ordna undervisning som förbereder för grundläggande utbildning:

• Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, de faktiska närvaroperioderna under tiden 1.8–31.12.2019
• Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, de faktiska närvaroperioderna under tiden 1.1–31.7.2020

I fortsättningen tas prestationsuppgifterna för gymnasieutbildningen från den nationella informationsresursen KOSKI. Det innebär att den separata informationsinsamlingen upphör. Anordnarna av förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt gymnasie- och yrkesutbildning ska i informationsresursen KOSKI föra in de uppgifter som avses i 7–9 § i lagen om studie- och examensregister utan dröjsmål och i realtid efter att informationen uppstått eller ändrats och förts in i utbildningsanordnarens egna register. Uppgifter som överförs via en integration ska finnas i KOSKI inom ett dygn medan uppgifter som sparas med användargränssnittet ska finnas i informationsresursen inom tio vardagar. De separata insamlingarna av uppgifter om elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen uteblir och statsandelsfinansieringen kommer att beräknas utifrån de uppgifter som finns i informationsresursen KOSKI. 

Insamlingen av uppgifter och KOSKI-systemet förnyas och det gör också kommunernas och samkommunernas ekonomirapportering. Målet är att samma uppgifter inte ska samlas in flera gånger. Vi vill fästa de kommunala utbildningsanordnarnas uppmärksamhet på förändringarna och på att det är viktigt att ge korrekta uppgifter. Utbildningsanordnaren är personuppgiftsansvarig i fråga om de uppgifter utbildningsanordnaren överför och ansvarar för att de uppgifter i KOSKI som används som grund för finansieringen är korrekta och uppdaterade. I beräkningen av statsandelsfinansieringen är målet att finansieringen inte korrigeras under finansåret.

Ett undantag utgör ändå förberedande undervisning inför grundläggande utbildning och grundläggande utbildning för vuxna som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning, för vilka finansieringen grundar sig på en uppskattning av prestationer och justeras året som följer efter året efter finansåret så att den motsvarar de faktiska prestationerna.