Forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025 utreder

Kommuninvånarna och beslutsfattarna utvärderar kommunservicen och beslutsfattandet

Vid Kommunförbundet pågår ett forskningsprogram som inkluderar omfattande enkäter riktade till kommuninvånarna och beslutsfattarna om kommunernas tjänster och framtid. Den kommuninvånarenkät som genomfördes i våras besvarades av 10 812 personer från 43 kommuner. Beslutsfattare från samma kommuner har kontaktats för en beslutsfattarenkät som riktats till cirka 2 000 förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.

Bland dem som besvarade kommuninvånarekäten har Kommunförbundet lottat ut tio presentkort för resor i hemlandet och tio produktpris. I lottningen gick priserna till 15 kommuner: Askola, Birkala, Jyväskylä, Kuusamo, Libelits, Nivala, Reso, Salo, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois och Vörå. Priserna skickas till de lyckliga vinnarna inom de närmaste dagarna.

De första resultaten av kommuninvånarenkäten presenteras på Kommunmarknaden på seminariet ”Kuntalaisten kuntakuva - Kommuninvånarnas kommunbild” som inleds torsdagen den 10.9. kl. 12. Kommunmarknaden genomförs i år elektroniskt. Anmälningar tas emot på adressen kommunmarknaden.fi.

De kommunala beslutsfattarna tillfrågas om ledningen

Både kommuninvånar- och beslutsfattarenkäten genomförs som en del av Kommunförbundets nya forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025.

– De valda kommunerna i bägge undersökningarna representerar kommuner av olika storlek och typ runt om i Finland. Resultaten kan därför generaliseras till att gälla alla kommuner, säger Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Genom beslutsfattarenkäten kartläggs de kommunala förtroendevaldas och de ledande tjänsteinnehavarnas åsikter om förutsättningarna för de förtroendevaldas arbete, beslutsfattandet och ledningen, kommunens aktuella situation och framtid samt utvecklingen av service, ledning och demokrati. 

Målgrupp för enkäten, som genomförs i augusti–september 2020 i samarbete med Åbo Akademi, är fullmäktigeledamöterna, styrelseledamöterna, ordförandena i nämnderna samt medlemmarna i ledningsgruppen i 42 kommuner. 

Enkätresultaten kommer att publiceras i etapper och enligt tema under slutet av hösten 2020 och våren 2021. De kommuner som deltar i undersökningen får tillgång till den egna kommunens resultat. 

Enkäten samlar information som kan användas i kommunernas eget strategi- och utvecklingsarbete och som stöd för planeringen av kommande fullmäktigeperiod. 

– Undersökningen ger oss jämförelsematerial om såväl nuläget som den tidsmässiga utvecklingen ur olika kommuners och beslutsfattares synvinklar. Enkäten stöder också informationsbehovet vid kommunalvalet 2021 och utbildningen av förtroendevalda, säger Pekola-Sjöblom. 

Beslutsfattarundersökningen är en fortsättning på de motsvarande undersökningar som gjorts inom Kommunförbundets tidigare forskningsprogram (ARTTU2, ARTTU och KommunFinland 2004).

Mer information om Invånarundersökningen 2020: 

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi 

 

Närmare information om Beslutsfattarundersökningen: 

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi 

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, siv.sandberg@abo.fi  

 

www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020 

www.kommunforbundet.fi/beslutsfattarundersokning2020 

Förändringarnas KommunFinland 2025

Etiketter