Oklara finansieringslösningar försvårar bedömningen av särlösningen för Nyland

Kommunförbundet lämnade 26.2.2020 in sitt utlåtande som svar på begäran om utlåtande om särlösningen för vårdreformen i Nyland. Enligt Kommunförbundet beaktas de regionala särdragen i Nyland i den modell med flera självstyrande områden som föreslås utgöra grund för den fortsatta beredningen av den riksomfattande vårdlösningen som i enlighet med regeringsprogrammet bygger på en överföring av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommunerna.

Den modell som valts som grund för den fortsatta beredningen beaktar särförhållandena och servicebehoven i Nyland samt gör det möjligt att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. I den modell som föreslås är det också lättare att hantera de ekonomiska och operativa risker som anknyter till reformen än i en modell med en enda tillhandahållare i hela landskapet.

Bedömningen av särlösningen och effekterna av den försvåras dock av att finansieringen av reformen tills vidare är oklar. Om överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna i reformen sker genom att alla kommuners inkomstskattesats sänks med lika många procentenheter, kommer reformen i de flesta kommuner i Nyland att påverka skatteinkomsterna negativt samt på medellång och lång sikt därmed också den finansiella ställningen. Det här bör beaktas i kommunernas statsandelssystem så att kommunernas livskraft och växande investeringsbehov kan tryggas också i fortsättningen. Det är möjligt att i statsandelssystemet inkludera beräkningsgrunder som till exempel kompenserar befolkningsförändringar och minskade skatteinkomster på lång sikt. Beredningen av dessa ändringar borde omedelbart inledas i samarbete med kommunerna.

Kommunförbundet anser att de regionala och kommunvisa särdragen och behoven borde beaktas i hela landet, inte endast i Nyland. Utanför Nyland kunde detta ske genom att landskapen och kommunerna ges möjlighet att komma överens om hur organiseringsansvaret för servicen överförs.

Läs Kommunförbundets utlåtande och särlösningen för Nyland i dess helhet här (på finska).

Etiketter