Öppet symbolbibliotek underlättar digitaliseringen av detaljplaner

Ett öppet symbolbibliotek som innehåller detaljplanebeteckningarna enligt miljöministeriets anvisningar kommer att kunna laddas ner avgiftsfritt från Kommunförbundets GitHub. Biblioteket kan utnyttjas i geografiska informationssystem med öppen källkod såsom QGIS och i samtliga färdiga programvaror som har stöd för användning av SLD-symbolbibliotek i standardformat.  

Med ett öppet symbolbibliotek kan man digitalisera befintliga detaljplaner och producera nya planer enligt gällande bestämmelser. Informationen om beteckningsstilen kan spridas i maskinläsbart, strukturerat XML- eller SLD-format. 

Kommunerna har digitaliserat detaljplaner med olika CAD- och geodataprogram. Resultatet har varit detaljplaner vars beteckningar varierar i olika kommuner. I vissa kommuner finns detaljplanerna endast i pdf-format. Det öppna symbolbiblioteket underlättar och försnabbar digitaliseringen av detaljplaner samt leder till att kvaliteten blir jämnare och att planerna är kompatibla på nationell nivå. Symbolbiblioteket grundar sig på öppen källkod som fritt kan delas och bearbetas av vem som helst vid behov. Symbolbiblioteket öppnas i början av juni och är tillgängligt för alla kommuner i Kommunförbundets GitHub.  

Projektet genomförs vid Kommunförbundet av teamen för Gemensamma digitala lösningar och Samhällen och markanvändning. Produkten utformas av Gispo Oy. 

 

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

Etiketter