Social- och hälsovårdsreformen: 190 miljoner euro i statsunderstöd för utvecklande av tjänster

Social- och hälsovårdsministeriet har utlyst statsunderstöd som kan sökas från och med måndag 20.1.2020. Ansökningstiden går ut 31.3.2020.  Det handlar om två utlysningar som båda anknyter till social- och hälsovårdsreformen. Den ena gäller finansiering för funktionell utveckling av tjänster och den andra projekt som stöder beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården.

År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering.

Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning. Totalt delas det ut 120 miljoner euro i statsunderstöd.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022 och den tillhörande projekthandboken för statsunderstöd med detaljerade anvisningar har publicerats 20.1. 2020.

Statsunderstöd för programmet LAPE år 2020–2022

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter år 2020–2022. Nu delas det ut statsunderstöd för att utveckla familjecentren och det tidiga stödet i vardagen samt missbrukar- och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga. Statsunderstöden delas ut som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Därtill utlyses statsunderstöd för utvecklande av barnskyddet senare på våren.

Kommunförbundet kräver klarhet i projekthärvan

Kommunförbundet anser att särskild finansiering för utvecklings- och införandeprojekt inom social- och hälsovården i princip är bra.

Samtidigt tycks projektfinansieringens förhållande till statsandelsåligganden bli oklar. Enligt förordningen får finansieringen inte användas för åtgärder som ingår i så kallade lagstadgade grunduppgifter om inte dessa åtgärder har en direkt anknytning till projektets pilot- och utvecklingsarbete eller till ibruktagandet av nya verksamhetssätt. De sökande bör beakta detta.

Under remissrundan lyfte Kommunförbundet fram behovet av att förtydliga förhållandet mellan statsunderstöden för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården och statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet samt statsunderstöden för programmet LAPE. Man lyfte också fram behovet av att informera om de olika finansieringsalternativen på ett enhetligt och lättförståeligt sätt. 

Om kommunerna ansöker om statsunderstöd för utvecklingsåtgärder som förbereder för en eventuellt åtstramad vårdgaranti och förbättrar tillgången till vård (kortare vårdköer och ibruktagande av nya verksamhetssätt) ska finansieringen för bestående uppgifter och den tidsbestämda finansieringen för utvecklings- och införandeprojekt hållas åtskilda.  Konsekvenserna av eventuella nya eller utvidgade uppgifter i kommunen ska bedömas separat och kommunerna ska ersättas till fullt belopp för de kostnader som uppkommer.

På Kommunförbundets webbtjänst

Kommunförbundets utlåtande om utvecklingsprojekten (på finska)

 

Mer på webben

Social- och hälsovårdsreformen:190 miljoner euro i statsunderstöd för utvecklande av tjänster
SHM:s pressmeddelande 17.1.2020

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster fortsätter – nu kan statsunderstöd sökas för utvecklingsarbetet
Undervisnings- och kulturministeriets samt Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 20.1.2020

Framtidens social- och hälsocentral 2020-2022:Program och projekthandbok (på finska)

Tags