Bostäder och lokala lösningar krävs för att bekämpa hemlösheten i Europa

Europeiska regionkommitténs ledamöter har godkänt ett utlåtande som utarbetats av Mikko Aaltonen, vice ordförande i Tammerfors stadsfullmäktige, där EU:s regioner och kommuner kräver ett utökat stöd av EU-kommissionen på olika förvaltningsnivåer för att utrota hemlösheten i Europa före 2030.

I utlåtandet betonas att de lokala och regionala myndigheterna har en nyckelroll i att utveckla ett bostadsbaserat tillvägagångssätt samt förebyggande åtgärder för att motverka strukturella och individuella orsaker till hemlöshet.

Mikko Aaltonen (VF/PES), vice ordförande i Tammerfors kommunfullmäktige, representerar Regionkommittén i styrgruppen för en europeisk plattform som arbetar för att utrota hemlöshet.

Vad innehåller utlåtandet?

I utlåtandet som Aaltonen utarbetat efterlyses en definition av hemlöshet på EU-nivå.

Man hoppas även att den europeiska plattformen ska underlätta gränsöverskridande utbyten och ömsesidigt lärande, främja tillgången till EU-finansiering och finansieringsmöjligheter, förbättra insamling av information samt övervaka politiska framsteg inom området. Att kartlägga olika lovande nya idéer är också centralt.

Inom ”bostad först”-modellen betonas till exempel att arbetet för att bekämpa hemlöshet måste ses som en del av en kombination av förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder berör faktorer som arbetslöshet, fattigdom, dåliga levnadsförhållanden och andra problem, samt inkluderar åtgärder med syftet att bekämpa våld i hemmet och missbruk.

- För att lyckas krävs hållbara och individuellt anpassade sociala stödtjänster, för att kunna åtgärda de faktorer som orsakar hemlöshet. Lokala och regionala myndigheter måste ha tillräckliga medel och möjligheter att utnyttja EU-finansiering för att bekämpa hemlöshet, konstaterar föredraganden Mikko Aaltonen.

-Vi behöver också ett starkare internationellt samarbete mellan städer och lokala och regionala myndigheter, genom att utnyttja det arbete som görs för att bekämpa hemlöshet inom ramarna för programmen URBACT och Urban Innovative Actions-programmen, fortsätter Aaltonen.

”Bostad först”-modellen har lett till goda erfarenheter särskilt i Finland.

Läs mer:

Regionkommitténs nyhet (på finska)

 

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av regionala och lokala företrädare. Ledamöterna representerar alla de 27 EU-länderna. Regionkommittén grundades år 1994 genom Maastrichtfördraget och har som uppgift att inkludera regionala och lokala myndigheter i EU-beslutsfattandet, samt informera dessa om unionens politik. EU-parlamentet, rådet och EU-kommissionen hör Regionkommittén i frågor som berör den lokala eller regionala nivån. Europeiska regionkommittén har 329 ledamöter och 329 suppleanter. Ledamöterna har alla antingen fått sitt mandat genom val eller är politiskt ansvariga inför en vald församling på sin hemort eller region. 

Finlands delegation i Regionkommittén består av nio medlemmar och nio ersättare. Medlemmarna representerar kommuner, städer och landskap. Som ordförande fungerar Markku Markkula, stadsfullmäktigeledamot i Esbo.

Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.