Har din kommun eller ditt landskapsförbund använt landsbygdssäkring?

Enkät till kommunerna och landskapsförbunden om användningen av metoden för landsbygdssäkring

Naturresursinstitutet och Vasa universitet genomför i november 2021 i samarbete med Kommunförbundet en kort elektronisk enkät för att utreda användningen av landsbygdssäkring. Enkäten är en del av ett forskningsprojekt och den är riktad till alla som ansvarar för landsbygdssäkringen i fastlandskommunerna och landskapsförbunden.

I Finland har man sedan år 2009 tillämpat en inkluderande metod för landsbygdssäkring.  Med metoden kan man identifiera och beskriva de betydande konsekvenser som beslut eller politik har för landsbygden samt öka dialogen mellan de olika parterna. Både statsrådet och riksdagen har rekommenderat att metoden används vid planering och beslutsfattande som påverkar landsbygdsområdena och dess olika aktörer.

Enkäten hänför sig till MAKOVA-projektet som genomförs 2018–2022. Inom projektet granskar man användningen, erfarenheterna, konsekvenserna och utvecklingen av metoden för landsbygdssäkring som stöd för planering och beslut på regionnivå.

Jord- och skogsbruksministeriet är huvudfinansiär för MAKOVA-projektet och finansierar det på framställning av en projektgrupp som tillsatts av det landsbygdspolitiska rådet, med medel som riktats till Gårdsbrukets utvecklingsfond för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Den andra finansiären av projektet är Medelvägens stiftelse sr.

 

Närmare upplysningar:

Olli Voutilainen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2402, olli.voutilainen@luke.fi

Läs mer om dessa teman