I budgetförhandlingarna har 173 miljoner euro föreslagits för det fria bildningsarbetet

I budgetförhandlingarna har 173 miljoner euro föreslagits för det fria bildningsarbetet. Utöver lagstadgade justeringar innehåller förslaget en tilläggsfinansiering på 5 miljoner euro för utbildning som godkänns i integrationsplaner. Det är en önskad och efterlängtad bekräftelse på finansieringen av denna utbildningsuppgift som inleddes år 2018. Det är fråga om full statlig finansiering, men den har varit otillräcklig, vilket fått konsekvenser för möjligheterna att ordna annan utbildning inom det fria bildningsarbetet. En proposition om en ändring av lagen om fritt bildningsarbete håller på att behandlas som en budgetlag. Enligt propositionen ska 11,8 miljoner euro år 2022 anslås för utbildning som godkänns i integrationsplaner. Beloppet innehåller förutom den nuvarande finansieringen och den föreslagna tilläggsfinansieringen också en finansiering på 1,9 miljoner euro för studiesedlar avsedda för unga invandrare. Dessa belopp ska slås ihop till en separat statsandelshelhet.

Det fria bildningsarbetet har också kopplingar till kontinuerligt lärande. Ett nytt servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning håller på att inleda sin verksamhet. Servicecentret har bland annat till uppgift att finansiera utbildnings- och kompetenstjänster genom att anskaffa utbildning och dela ut understöd.

Etiketter