Det nationella genomförandet av visselblåsardirektivet

Ikraftträdandet av visselblåsarlagen fördröjs

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen, dvs. den så kallade visselblåsarlagen har varit på remiss. Justitieministeriet fick över 70 utlåtanden i ärendet. Den tid som krävs för att gå igenom utlåtandena och synpunkterna senarelägger ikraftträdandet av lagen.

Nationell lag våren 2022?

Ursprungligen var det tänkt att visselblåsarlagen skulle träda i kraft i december 2021. Enligt den information som Kommunförbundet fått från Justitieministeriet i oktober 2021 kommer regeringens proposition dock att avges till riksdagen för behandling först i början av december.

Lagens ikraftträdande skjuts därför eventuellt upp till nästa vår.

Inget krav på rapporteringskanal kan ställas innan lagen trätt i kraft

Detta innebär att också kommunernas, samkommunernas och kommunens dotterbolags skyldighet att inrätta en rapporteringskanal kommer att skjutas upp. Innan visselblåsarlagen trätt i kraft kan det inte förutsättas att en rapporteringskanal inrättas.

Kommunförbundet publicerar ett cirkulär om visselblåsarlagen efter det att innehållet i lagen och tidtabellen för ikraftträdandet är tillgängliga.

Enligt artikel 26 i EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2019/1937) ska medlemsstaterna senast den 17.12.2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar samt administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktivet.

 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.