Kommunförbundets enkät kartlägger kommunernas klimatarbete

Kommunförbundet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har publicerat en gemensam enkät om kommunernas klimatarbete. Syftet med enkäten är att skapa en heltäckande bild av organiseringen av och resurserna för klimatarbetet samt kommunernas åtgärder för att motverka och anpassa sig till klimatförändringen. Avsikten är att ta fram information om kommunernas klimatarbete till stöd för intressebevakningen och den nationella klimatpolitiken.

 Kommunförbundet har kartlagt klimatarbetet i kommunerna med liknande enkäter åren 2009, 2012 och 2015. Enkäten som nu öppnats bidrar till att skapa en helhetsbild av utvecklingen inom kommunernas klimatarbete under de första årtiondena på 2000-talet. 

”Verksamhetsmiljön inom klimatpolitikens område förändras snabbt och intresset för kommunernas klimatarbete är stort. Därför finns det ett kontinuerligt behov av en heltäckande lägesbild. Genom enkäten samlar vi in information för olika aktörer och användningsändamål. En aktuell fråga är kommunernas roll i den klimatlag som är under beredning”, säger Pauliina Jalonen, sakkunnig i klimatpolitik vid Kommunförbundet.

Enkäten finansieras av Miljöministeriet. Ministeriet kommer också att dra nytta av enkätresultaten i den pågående revideringen av klimatlagen. Revideringen av lagen kommer att medföra skyldigheter för kommunerna att främja klimatarbete.

Enkätresultaten används också i projektet KOKOSOPU, där Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets forskare utvärderar hur den nationella planen för anpassning till klimatförändringen har utfallit. Beredningen av en ny nationell anpassningsplan inleds vid Jord- och skogsbruksministeriet nästa år.

Enkäten har skickats till kommunernas klimatansvariga och miljötjänster. Enkätresultaten offentliggörs i februari 2022.

Närmare upplysningar:

Juuso Puurula, planerare

Enheten för samhälle och miljö, Kommunförbundet

tfn 050-4659259, juuso.puurula@kuntaliitto.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman