Kommunsektorns ICT-utgifter ökar när samhället digitaliseras

Kommunsektorns budgeterade utgifter för informationsteknik är 1136 miljoner euro år 2021. Per invånare budgeteras i genomsnitt 103 euro per år för ICT-utgifter. Ökningen är 18 procent jämfört med beloppet för tre år sedan. Samhället digitaliseras och utvecklingen återspeglas också i kommunernas ICT-utgifter. 

Uppgifterna framgår av en kartläggning av kommunernas digitalisering. Den enkät som genomfördes i våras besvarades av 580 yrkespersoner i kommunerna. De ovan nämnda siffrorna är en uppskattning som gjorts utifrån organisationsvisa förändringar enligt de enkäter som genomfördes åren 2018 och 2021.

– Det lönar sig att se förändringarna som riktgivande. Siffrorna har beräknats så att förändringsprocenten för de kommuner som svarat på enkäten år 2018 och 2021 har generaliserats till att gälla hela Finland. Dessutom påverkas frågan av kommunernas budgetering och även av de tillfrågades tolkningar. I många organisationer kan ICT-kostnaderna ingå i budgeten för sektorerna, vilket innebär att de inte syns i utgifterna för informationsförvaltningen, säger Laura Lyly, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Den digitala kompetensen bör ökas 

Behovet och betydelsen av att utveckla den digitala kompetensen och samarbetet anses vara viktigt i kommunerna. I och med förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen har kommunernas kompetensbehov förändrats.

– Man förstår betydelsen av personalens digitala kompetens och att det behövs utbildning, men bristen på resurser, dvs. tid och pengar, är en utmaning för kompetensutvecklingen, säger Lyly.  

Det finns också ett behov av bättre uppföljning av organisationernas kompetensnivå inom de områden som anknyter till digitaliseringen. Utifrån uppgifterna i kartläggningen har kommunerna och samkommunerna en god förståelse för att samarbete och samutveckling gagnar den digitala utvecklingen och ökar den digitala kompetensen. Resursbrist är det vanligaste hindret för genomförandet.  

Finansiering möjliggör utvecklingsarbete  

Ungefär hälften av dem som besvarade enkäten ansåg att extern finansiering spelar en viktig roll när det gäller att främja organisationens digitala utveckling, men samtidigt innebär utnyttjandet av extern finansiering också utmaningar.

Enligt enkätdeltagarna bör förmågan att identifiera och utnyttja externa finansieringskanaler stärkas i kommunsektorn. För att kommunerna och samkommunerna ska ha bättre förutsättningar att utnyttja de finansieringsmöjligheter som står till buds behöver de få aktuell information om ansökningstidtabeller för externa finansieringskanaler, allokering, ansökningsprocesser, utarbetande av ansökan och organisering av projekt.

Enkätresultaten publiceras stegvis  

Kartläggningen av kommunernas digitalisering genomfördes våren 2021. Enkäterna besvarades av 580 yrkespersoner i kommunerna. Undersökningen genomfördes genom fyra separata enkäter, där svarsprocenten varierade mellan 17 och 35 procent. Totalt 73 procent av kommunerna svarade på åtminstone något av de fyra delområdena i enkäten.

Resultaten publiceras stegvis under hösten, först i tur var den del som gäller resurser och finansiering.

Resultaten från kartläggningen av kommunernas digitalisering finns som webbpublikation på finska på sidan kuntaliitto.fi.

Etiketter
Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
  • innovationstävlingen Klash
  • kartläggning av digitaliseringssituationen
  • beredning av digitaliseringsprojekt