Ledningen har en avgörande roll i kommunernas digitala säkerhet

Digital säkerhet blev ett hett samtalsämne hösten 2020, när det omfattande dataintrånget vid psykoterapicentralen Vastaamo kom till allmänhetens kännedom. Trots att kommunerna närmast berördes indirekt i diskussionen lyfte fallet fram den digitala säkerheten i kommunerna. Vid Kommunförbundet ville man utreda närmare vilka behov kommunerna har inom ledningen av den digitala säkerheten. Under våren 2021 genomfördes därför tre gruppintervjuer som riktade sig till kommunledningen, och målet med dem var att få insikter kring kommunernas utmaningar i anslutning till digital säkerhet.

Under diskussionerna konstaterade man att debatter om digital säkerhet till stora delar domineras av sakkunniga i ämnet, och att kommunledningen, som bär ansvaret för säkerheten, knappt alls hörs i debatten. Kommunledningen har dock en avgörande roll när det gäller att identifiera organisationens risker, utveckla verksamhetsmodeller och en digitalt säker arbetskultur, se till att det finns tillräcklig kompetens i organisationen och se till att de resurser som krävs för det är tillgängliga.

De iakttagelser som samlats in under intervjuerna har sammanfattats i rapporten ”Nio utmaningar inom digital säkerhet enligt kommunledningen”, som har publicerats på Kommunförbundets webbplats.

Erfarenhetsutbyte efterlyses  

Kommundirektörerna önskade att man skulle tala med dem om digital säkerhet på ledningens språk, inte med sakkunnigjargong, eftersom jargongen inom digital säkerhet känns främmande för många.

Kommundirektörerna upplever temat som intressant och viktigt, men önskar att det skulle diskuteras i synnerhet i kommundirektörernas egna nätverk. Kollegialt stöd önskades särskilt för hur man i ledningsarbetet kan samordna behoven inom digital säkerhet med andra viktiga frågor. Kommundirektörens roll är att leda kommunen som helhet.

Kommundirektörerna hinner inte delta i evenemang som riktar sig till sakkunniga i olika sektorer, där information finns att tillgå. Också sakkunniga inom riskhantering och beredskap efterlyste erfarenhetsutbyte om hur saker och ting kan föras vidare i organisationerna så att verksamheten verkligen utvecklas.

Resultaten gås igenom i Kommunförbundets olika nätverk under hösten. Utredningen ska förhoppningsvis väcka diskussion om digital säkerhet och ledningen av den som en del av kommunernas riskhantering och övergripande säkerhet. Olika åtgärder för att stärka den digitala säkerheten i kommunerna övervägs tillsammans med kommunerna och olika intressentgrupper.

Etiketter