Småbarnspedagogiken och behållningen av budgetförhandlingarna

Regeringens budgetförhandlingar medförde inga nya öppningar för småbarnspedagogiken. Utvecklingsarbetet utförs fortfarande utifrån utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som det beslutats om tidigare. I fråga om de ändringar som redan gäller sedan början av augusti genomförs finansieringen nästa år för ett helår. Kommunerna kompenseras också i fortsättningen för ändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken på det sätt som konstateras i lagförslaget, genom en ändring av utdelningen av intäkterna från samfundsskatten. Se även Kommunförbundets utlåtande och grova kalkyler om detta (på finska). De ändringar i lagen om småbarnspedagogik som gäller dimensioneringen och anmälningsskyldigheten har inte bedömts medföra kostnader. I fråga om dessa kommer staten alltså inte att öka finansieringen till kommunerna.

När det gäller den ändring i anslutning till familjeledigheter som planerats för nästa år i lagen om småbarnspedagogik har det konstaterats att genomförandet är kostnadsneutralt för småbarnspedagogiken. Kommunerna ansvarar således till fullo för eventuella kostnadseffekter av den föreslagna ändringen. Se även Kommunförbundets utlåtande om lagutkastet (på finska).

Avsikten är dessutom att lagen om småbarnspedagogik ska ändras från början av augusti 2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringen har ansetts medföra ett tillägg på 15 miljoner euro för småbarnspedagogisk verksamhet. År 2022 ersätts 5/12 av kostnaderna, dvs. 6,25 miljoner euro. Dessutom delar UKM ut 8,75 miljoner euro i utgifter och understöd för att stödja verkställandet av stödet för småbarnspedagogiken år 2022. Från år 2023 anvisas kommunerna enligt lagförslaget 15,0 miljoner euro som en del av statsandelen för kommunal basservice som en permanent anslagsökning.

Småbarnspedagogiken har under de senaste åren berörts av många ändringar. Alla ändringar har inte ansetts medföra kostnadseffekter, även om detta kan vara fallet i verkligheten. De ändringar som gjorts och som är under beredning medför att läget är utmanande när det gäller kommunernas budgetar för nästa år och kostnaderna för anordnande av småbarnspedagogik.

Tags