Utkast till klimatlag på remiss - Kommunerna behöver konkreta verktyg för klimatarbetet

ilmastolaki

Miljöministeriet begär utlåtanden om utkastet till ny klimatlag. Utlåtanden kan lämnas in fram till 6.9 i webbtjänsten utlåtande.fi. Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna och landskapsförbunden att ta ställning till lagutkastet.

Lagförslagets syfte är att motverka klimatförändringen och främja anpassningen till den. Ett centralt mål är att säkerställa att Finland är klimatneutralt 2035. Kommunförbundet anser det viktigt att kommunernas betydelse för klimatarbetet uppmärksammas i klimatlagen.

– De finländska kommunerna och städerna har länge varit föregångare inom klimatarbetet och de har en central roll i de praktiska klimatinsatserna. Det är viktigt att kommunerna kan välja sina egna lösningar och att finansiering anvisas för nya uppgifter, säger Pauliina Jalonen, sakkunnig i klimatfrågor.

Ur kommunperspektiv har de viktigaste frågorna under lagberedningen varit kommunernas och regionernas roll i verkställandet av klimatlagens mål. Andra frågor har gällt verktyg för kommunernas klimatarbete samt vikten av att lagen i högre grad beaktar anpassningen till klimatförändringen. Klimatlagen är en lag om planeringssystemet för klimatpolitiken. De nationella klimatplanerna har hittills inte beaktat kommunernas och regionernas planer.

I enlighet med regeringsprogrammet fogas nya utsläppsminskningsmål till lagen och de långsiktiga målen i den gällande klimatlagen uppdateras. En viktig förnyelse av planeringssystemet vore om lagen också skulle omfatta planen för markanvändningssektorn.

– För att uppnå klimatmålen behöver kommunerna gemensamma verktyg till exempel för att bedöma lokala klimatrisker eller följa upp kommunernas klimatutsläpp och åtgärdernas effekter. Den information om kommunernas klimatutsläpp som Finlands miljöcentral tar fram är ett välkommet stöd, men som datatjänst borde den göras bestående på samma sätt som indikatorbanken Sotkanet, som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd, säger Jalonen.

Läs mer om dessa teman