Utredning: De bästa metoderna vid problem med inomhusluft är långsiktighet, gott samarbete och tydliga verksamhetsmodeller

De effektivaste sätten att förebygga och hantera problem med inomhusluft i kommunerna är en proaktiv fastighetsförvaltning, helhetsbetonade bedömningar av fastigheternas skick, regelbunden översyn av fastigheterna och tillräcklig finansiering. Detta framkommer i slutrapporten för projektet Investeringar som gäller åtgärdande av problem med inomhusluft, prioriteringsbehoven och beslutsfattandet i kommunerna (SisäPri).

Metoder som i projektet lyftes fram som särskilt betydelsefulla var snabba åtgärder, gott samarbete, klara anvisningar och verksamhetsmodeller samt öppen kommunikation.

– I många kommuner upplevs de nuvarande arbetsgrupperna för inomhusluftsfrågor som en bra kanal för att hantera problem med inomhusluften. Utredningen visar att det i kommunerna finns ett behov av både regionala och riksomfattande expertnätverk där man kan dela med sig av erfarenheter och god praxis för att lösa olika problem, berättar Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Systematik underlättar prioriteringen

Enligt utredningen använder redan cirka 40 procent av kommunerna en fastighetsstrategi eller ett fastighetsprogram. En stor utmaning i arbetet med problem med inomhusluft har visat sig vara brister i planeringen av kommunens servicenät.

– Ett systematiskt arbetssätt skapar grunden för arbetet och ger kommunens förtroendevalda bättre förutsättningar att fatta långsiktiga beslut. En bristfällig plan för servicenätet försvårar också avsevärt prioriteringen och beslutsfattandet kring renoveringen av fastigheter med inomhusluftsproblem, berättar Jussi Niemi, lokalservicechef vid Kommunförbundet

Allmänhetens påtryckningar påverkar beslutsfattandet

Beslutsfattandet om investeringar baserar sig inte alltid på objektiv prövning och dialog, utan också allmänhetens påtryckningar påverkar besluten. Kommunerna bör bedöma hur trycket från allmänheten ska beaktas och behandlas i beslutsprocessen.

Inom projektet SisäPri utreddes smärtpunkter i beslutsfattandet om problem med inomhusluften och lagstiftningen som gäller hantering av problem med inomhusluften. Därtill gavs åtgärdsförslag och rekommendationer för att underlätta prioriteringen av investeringsbehov i anslutning till problem med inomhusluften.  Projektet genomfördes av ett konsortium bestående av Finlands Kommunförbund rf, Institutet för hälsa och välfärd och FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsortiet samordnas av FCG.  Projektet Sisäpri är en del av Statsrådets åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028.  Kommunförbundet vill ge information och åtgärdsförslag till stöd för en ekonomisk och hållbar fastighetsförvaltning i kommunerna.

Närmare upplysningar:

Jussi Niemi, lokalservicechef,  p. 050 4077 920, jussi.niemi(a)kuntaliitto.fi

Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig inom miljö- och hälsoskydd,  p. 040 703 6475, kaisa.mantynen(a)kuntaliitto.fi

 

Etiketter