Vad händer om kommunen misslyckas med den hållbara utvecklingen? Svar och lösningsförslag

Vad händer om vi misslyckas med den hållbara utvecklingen? Tillsammans med kommunerna utarbetade vi fyra scenarier, dvs. alternativa framtidsbilder, från hotbild till dröm. Varje vecka presenterar vi en alternativ framtidsbild och lösningar som redan konstaterats vara framgångsrika för att främja hållbar utveckling.

Vårt mest tröstlösa scenario fick namnet "De ensammas ohållbara kommun".

Enligt scenariot fortsätter nya coronavarianter att bryta ut på olika håll i världen. När distansarbetet blir etablerat står kontorslokalerna tomma, stadscentrumen för en tynande tillvaro, kollektivtrafiken hamnar i kris och multilokaliteten orsakar okontrollerbar tillväxt i små kommuner.

Ojämlikheten ökar, liksom också ensamheten och de psykiska problemen, vilket belastar kommunernas ekonomi. Befolkningen fördelas allt tydligare i yrkesverksamma invånare kontra personer som står utanför arbetslivet; den ekonomiska försörjningskvoten försämras.

Investeringarna i digitalisering misslyckas och data som stöder hållbar utveckling utnyttjas inte. Ny företagsverksamhet uppstår inte. Industrin stöder sig på traditionella material och metoder. I och med att kommunernas ekonomi stramas åt måste verksamheter skäras ned och omorganiseras.

Resurserna räcker inte till för en hållbar utveckling och de åtgärder som stöder hållbarheten är snäva och punktvisa. Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Det politiska klimatet möjliggör inte en mångsidig diskussion.

Hur ska man ta sig ur denna tröstlösa hotbild? Bekanta dig med kommunernas åtgärder för hållbar utveckling i Kommunförbundets färska publikation Kestävät kunnat 2030. (på finska)

Läs mer

Tre lösningar för att främja hållbar utveckling i kommunen

Utvecklingschef Sampo Kangastalos blogg 18.10.2021: Från kris till kris - Från stagnation till förfall
 

Kuvituskuva

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner.

lateral-image-left
Etiketter