Hållbara kommuner 2030 – prognostisering

Hållbar utveckling i kommunerna - Nedräkning från hotbild till dröm

Juoksevia lapsia

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030).

En hållbar kommun tryggar välfärdstjänster, påverkansmöjligheter och social rättvisa för sina invånare. En hållbar kommun arbetar också aktivt för att motverka klimatförändringen och trygga naturens mångfald.

Hållbarhet innebär också att kommunen undviker att skuldsätta sig för mycket på lång sikt och anpassar sin ekonomiska verksamhet efter naturens yttre ramar. En hållbar kommun utnyttjar också de möjligheter som digitaliseringen ger.

- En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor, samtidigt som naturens bärkraft beaktas. Arbetet för hållbar utveckling är samtidigt insatser för kommunens konkurrenskraft, utveckling och attraktionskraft, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Finland har förbundit sig att följa FN:s Agenda 2030external link och verkställa dess 17 mål för hållbar utveckling. Eftersom kommunerna har ett brett uppgiftsfält faller 60 procent av målen på kommunernas lott. Kommunerna uppfyller målen till exempel i samband med att de tillhandahåller utbildning, omsorg, rent vatten, energi, avfallshantering och hållbar transport.

Vi har utarbetat en publikation om hållbar utveckling till stöd för kommunernas arbete. Rapporten presenterar fyra olika scenarier för framtidens kommuner och ett flertal åtgärder för en hållbarare framtid för kommuner av olika storlek. 

Scenarierna är berättelser om alternativa framtidsutsikter. De beskriver fyra olika framtidsbilder, där kommunerna på olika sätt har lyckats svara på de utmaningar som en hållbar utveckling innebär.

Genom att bekanta dig med scenarierna och tidsspannen får du en närmare inblick i kommunernas framtidsutsikter ur ett hållbarhetsperspektiv. Utgångspunkterna för hållbar utveckling, som bygger på ledning samt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, gör det lättare att skapa en bild av vilken typ av kompetens och färdigheter det kommer att behövas i framtidens hållbara kommuner.

Skenaarion yksi kuva

Scenario 1: Koldioxidsnåla välfärdsnätverk

Arbetslivet och utbildningen tar ett digitalt språng runt om i landet. Påverkan och deltagande lyckas oberoende av boningsort. Klimatmålen styr kommunens beslutsfattande. Klicka här och bekanta dig närmare med scenariot.

lateral-image-left
Skenaarion kaksi kuva

Scenario 2: Kommunen som förändringsmotor i en hållbar verksamhetsmiljö

Kommunerna har identifierat sina egna styrkor och kan profilera sig. Principerna för hållbar utveckling och kommuninvånarnas nya sätt att delta etableras i kommunernas verksamhetsmodeller med tanke på såväl ekologisk som social hållbarhet. Klicka här och bekanta dig närmare med scenariot.

lateral-image-right
Skenaarion kolme kuva

Scenario 3: Kommunen som fjärmas

Kommunen är en aktiv samarbetspartner, utvecklar företagens verksamhetsmöjligheter och samarbetar med olika organisationer. Kommunen satsar på företagens verksamhetsförutsättningar och digitaliseringen. Klicka här och bekanta dig närmare med scenariot.

lateral-image-left
skenaario 4 kuva

Scnenario 4: De ensammas ohållbara kommun

Ekologiska, sociala och ekonomiska kriser på regional och global nivå påverkar oåterkalleligt kommunernas liv. Varken lokal förankring eller samarbete och nätverk utnyttjas som hävstång för att främja hållbar utveckling. Klicka här och bekanta dig närmare med scenariot.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.