Ändringar i Kommunförbundets organisation: Hanna Tainio blir direktör för enheten för välfärd och bildning

Hanna Tainio ja José Valanta

Kommunförbundets verkställande direktör Hanna Tainio blir direktör för Kommunförbundets enhet för välfärd och bildning 1.12.2022. Den långvariga enhetsdirektören Terhi Päivärinta går i pension.

Kommunförbundets enhet för välfärd och bildning ansvarar för intressebevakning, utveckling, rådgivning och information inom småbarnspedagogiken, bildnings- och utbildningstjänsterna, biblioteks- och kulturverksamheten, ungdoms- och idrottstjänsterna samt välfärdsfrämjandet.

– Kommunernas uppgift att främja bildning och välfärd framhävs i städerna och kommunerna, när social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter överförs till välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet i början av 2023. Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen och arbetar för att lagstiftningen för utbildningsanordnare ska luckras upp under nästa regeringsperiod, så att kommunerna kan tillhandahålla utbildningstjänster effektivt och flexibelt, säger Hanna Tainio.

Vice verkställande direktör Timo Reina börjar leda Kommunförbundets enhet för livskraft och ekonomi 1.1.2023. Reina är tjänstledig i början av 2023, och enheten leds under den tiden av direktör Jarkko Huovinen.

Både Tainio och Reina fortsätter som vice verkställande direktörer för Kommunförbundet.

I början av december 2022 övergår Kommunförbundets kommunikation till den nya enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, som leds av relationsdirektör José Valanta.

Kommunförbundets social- och hälsovårdsenhet upphör med sin verksamhet i slutet av 2022. Från och med ingången av 2023 erbjuder Välfärdsområdesbolaget Ab tjänster för välfärdsområdena. Totalt 16 fastanställda vid Kommunförbundet övergår till bolaget.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information