Babypeng, presentkort och gåvor – så uppmärksammar kommunerna nyfödda kommuninvånare

Kommunförbundet genomförde i början av hösten 2022 en utredning om kommunernas sätt att uppmärksamma nyfödda kommuninvånare och samtidigt locka nya invånare till kommunen. Av de 293 kommunerna på fastlandet lämnade 280, dvs. 96 % av alla kommuner, uppgifter om sätten att uppmärksamma de nyfödda. Den föregående utredningen som gällde babypengen gjordes år 2019. I utredningen ingick inte kommunerna i landskapet Åland.

Totalt 129 kommuner uppmärksammade nyfödda kommuninvånare. Kommunerna hade olika sätt att uppmärksamma de nyfödda. Dessa var (1) babypeng, (2) presentkort, servicesedel och betalning av omkostnader samt (3) gåvor. I vissa kommuner användes också kombinationer av olika sätt att uppmärksamma de nyfödda.

Babypengen varierade mellan 50 och 10 000 euro

År 2022 betalade 58 kommuner babypeng i Finland. År 2019 gällde detta 27 kommuner. Babypengsbeloppet varierade från 50 euro till 10 000 euro. I genomsnitt betalade kommunerna 500 euro i babypeng, medan det genomsnittliga beloppet 2019 var 350 euro.

De kommuner som betalade babypeng var oftast kommuner med cirka 2 000–2 500 invånare. Den till invånarantalet minsta kommunen som betalade babypeng hade 700 invånare och den största hade 20 000 invånare. Vid granskningen bör det beaktas att 56 av 58 kommuner som betalade ut babypeng var kommuner med färre än 10 000 invånare.

Betraktat enligt landskap var det antal kommuner som betalade babypeng år 2022 högst i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Södra Savolax och Södra Österbotten. Det minsta antalet kommuner som betalade babypeng fanns i Nyland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland.

Presentkort, servicesedlar och gåvor populära sätt att uppmärksamma de nyfödda

Totalt 20 kommuner gav de nyföddas familjer ett presentkort eller en servicesedel eller betalade föderskans sjukhuskostnader. Värdet på gåvorna varierade mellan 100 och 500 euro. Totalt 14 kommuner delade ut presentkort som kunde användas för lokala företags varor och tjänster. Två kommuner betalade sjukhuskostnaderna för föderskorna och en kommun gav en servicesedel för hem- eller städtjänster. En av kommunerna erbjöd familjerna avgiftsfri hemservice för barnfamiljer.

Mest populär var denna praxis i Norra Österbotten. Invånarantalet i kommunerna varierade mellan 1 500 och 18 500.

Totalt 51 kommuner uppmärksammade de nyfödda med en gåva. Gåvorna var oftast babykläder eller andra babyartiklar som leksaker, böcker eller täcken. Värdet på gåvorna varierade från några euro till cirka 100 euro. Gåvorna var till största delen ett symboliskt uppmärksammande.

Att ge gåvor var mest populärt i Nyland, Norra Österbotten och Norra Savolax. Invånarantalet i de kommuner som erbjöd en gåva varierade mellan en kommun med 1 000 invånare och en stad med 52 000 invånare.

I några kommuner förekom det också olika kombinationer av sätt att uppmärksamma de nyfödda. Vanligen var det fråga om en kombination av babypeng och gåva.

Penninggåvor vanligast i norra och östra Finland

Omkring 45 % av alla kommuner som deltog i enkäten hade infört något sätt att uppmärksamma de nyfödda. Därtill hade fyra av de övriga kommunerna som besvarade enkäten planer på att införa någon form av uppmärksammande i framtiden.

Penningmässigt satsades det vanligen mest i kommuner vars invånarantal inte var stort och vars ekonomi tillät denna praxis. Dessa kommuner var i allmänhet belägna i norra och östra Finland och en allt mindre del av invånarna var under 15 år. Bruket att ge små gåvor var däremot utbrett bland alla slags kommuner.

Många kommuner som inte hade infört gåvopraxis nämnde att de använde sig av andra sätt att stödja barnfamiljer och underlätta deras vardag. Som exempel nämndes avgiftsfri småbarnspedagogik, kommuntillägg till stöd för hemvård eller privat vård av barn, öppna familjeklubbar och annan verksamhet samt välfungerande tjänster.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe