Fastighetssäljare är skyldiga att känna sina kunder – Kommunen måste försöka utreda köparens bakgrund

Den som säljer en fastighet är skyldig att känna sina kunder, och det är inte förnuftigt att göra affärer med en aktör vars bakgrund inte är tillräckligt känd. Då en kommun är säljare till en fastighet får den i enlighet med 3 § i lagen om tillståndsplikt vid vissa fastighetsförvärv begära förhandsbesked av Försvarsministeriet om behovet av ett tillstånd.

– Förhandsbeskedet kostar 80 euro, men gör det möjligt för Försvarsministeriet att utreda köparens bakgrund, vilket annars kan vara svårt för kommunerna om aktören inte är välkänd, säger Matti Holopainen, utvecklingschef för markpolitik vid Kommunförbundet.

Kommunerna kan inte helt avlyfta sig ansvaret utan de måste också själva försöka utreda köparens bakgrund med de metoder som står till buds. Det är viktigt att kommunerna funderar på hurdan infrastruktur, hurdana funktioner och hurdana fastigheter som överhuvudtaget ska säljas – oberoende av vem som köper dem.

– Det är viktigt att det inte uppstår en situation där de vitala funktionerna i kommunen och eventuellt i vidare bemärkelse i Finland äventyras genom fastighetsaffärer, privatisering av verksamheten eller ogenomtänkt uthyrning. Kommunerna ska inte heller göra geodata för kritisk infrastruktur allmänt tillgänglig, säger Ari Korhonen, specialsakkunnig i beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet.

Försvarsministeriet har i sin egen övervakning med behövliga metoder effektiviserat uppföljningen av ägarbyte på fastigheter. Finland har med EU-mått mätt en gedigen lagstiftning om tillsynen över fastighetsaffärer. Det är viktigt att komma ihåg att Finlands grundlag inte möjliggör diskriminering av någon beroende på ursprung. Det utländska fastighetsinnehavet är i sig inget direkt hot och hittills har det inte heller förts diskussioner på nationell nivå om att fastighetsaffärer ska begränsas eller avbrytas.

Närmare upplysningar: Försvarsministeriet: Tillstånd för fastighetsköp för köpare utanför EU- och EES-området

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman