Idéer för samarbete mellan kommuner och organisationer för bättre hälsa och välfärd

Nu finns det konkreta förslag på hur kommunen och organisationerna kunde samarbeta för bättre hälsa och stärkt välfärd för invånarna. En ny publikation presenterar tio åtgärdsförslag. 

Kommunens uppgift att främja hälsa och välfärd får en större roll efter vårdreformen. Publikationen går igenom den lagstiftning som står till grund för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet och presenterar konkreta åtgärdsförslag för kommunens samarbete med organisationerna.

Tänk på två språk och gör tröskeln låg för samarbete

Tanken är att åtgärdsförslagen kunde fungera som en väggtavla i arbetet. Hur välfungerande samarbetet är med organisationerna varierar förstås i kommunerna.

- Publikationen kan förhoppningsvis vara ett stöd för ett bättre samarbete mellan kommunerna och organisationerna, säger Kommunförbundets sakkunniga Robin Lindberg som tillsammans med Johanna Lindholm sammanställt publikationen.

De åtgärdsförslag som presenteras rör förvaltning, delaktighet, kommunikation, språk och kommunens tjänster.

Ett litet axplock:

  • Beakta systematiskt både finsk- och svenskspråkiga organisationers delaktighet och verksamhetsutbud. I kommuner med stor finsk majoritet riskerar svenskspråkiga organisationer att glömmas bort när kommunen organiserar sin verksamhet.
     
  • Regelbundna, väl förberedda möten, föreningsforum och/eller digitala verktyg som komplement till de lagstadgade organen. Modernare sätt att involvera organisationer möjliggör en naturlig dialog och att också små organisationer kommer till tals innan beslut fattas.

I publikationen finns också några frågor att fundera på, exempelvis om medborgarinstituten och organisationerna kunde ordna mer verksamhet tillsammans.

Välfärdsfrämjande arbete inom alla lagstadgade uppgifter i kommunen

Kommunen bär det huvudsakliga ansvaret för arbetet för bättre hälsa och stärkt välfärd till den del uppgiften är knuten till kommunens lagstadgade uppgifter. De här uppgifterna hänför sig till utbildning och småbarnspedagogik, kultur-, ungdoms-, biblioteks- och idrottstjänsterna, stadsplanering och markanvändning, vatten- och avfallshantering samt miljötjänster.

Kommunerna ska samarbeta med organisationer och arbeta för att de har goda verksamhetsförutsättningar.

En tidigare version av det här materialet har i våras distribuerats till kommunerna. Under året har materialet kompletterats bland annat efter rundabordsdiskussioner med organisationerna och en utlåtanderunda i augusti till de tvåspråkiga kommunerna.

Ladda ner publikationen avgiftsfritt här.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information