Kommunförbundet föreslår välfärdsområdena samarbete

Kommunförbundet stöder redan nu på många sätt genomförandet av social- och hälsovårdsreformen samt inrättandet av välfärdsområdena och inbjuder välfärdsområdena till diskussion om fortsättningen på samarbetet.

– Kommunförbundet vill erbjuda välfärdsområdena sitt kunnande, och därför vill vi bjuda in välfärdsområdena till samarbete, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

– Vi har bjudit in välfärdsområdenas ordförande och ledande tjänsteinnehavare till ett gemensamt möte för att diskutera hur samarbetet kunde fortsätta efter 1.1.2023 via ett gemensamt servicebolag.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, Keva, Kommunfinans samt Kommunernas garanticentral är redan med stöd av lagstiftningen gemensamma aktörer för kommunerna och välfärdsområdena.

– Vi har färdigt kunnande som stöd för välfärdsområdena bland annat i fråga om rådgivning och utveckling. Därtill kan vi erbjuda stöd för välfärdsområdenas egen intressebevakning. Därför anser vi också för Kommunförbundets del att det är motiverat att fortsätta det nära samarbetet, säger Karhunen.

Betydande kontaktytor finns mellan kommunerna och välfärdsområdena, fungerande praxis behöver skapas

De uppgifter som hör till social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena i början av nästa år. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ett betydande ansvar för välfärdsarbetet och hälsofrämjandet. Också för kommunerna är det viktigt att servicen fungerar även framöver.

Det finns många kontaktytor mellan kommunerna och välfärdsområdena och fler uppdagas hela tiden. Kontaktytor finns exempelvis inom småbarnspedagogiken, undervisningen, markanvändningen, planläggningen, integrationen och – i och med den reform som träder i kraft år 2024 – i allt högre grad också inom det sysselsättningsfrämjande arbetet.

– För allt det här måste vi skapa fungerande praxis tillsammans. Förutsättningarna för en god vardag för invånarna skapas genom samarbete, sammanfattar Karhunen.

Kommunerna och välfärdsområdena har många gemensamma angelägenheter

Även om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter och de normer som styr dem till största delen överförs till välfärdsområdena, återstår det mycket gemensamt mellan dem och kommunerna.

Både kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning bygger på en liknande grund, som baserar sig på kommunallagen. Andra lagar som förenar parterna är bland annat offentlighetslagen, upphandlingslagen och förvaltningslagen.

– På det hela taget är det viktigast att tillsammans skapa verksamhetsmodeller för smidiga tjänster för invånarna. För invånarna är det inte väsentligt vem som ordnar tjänsterna, utan att tjänsterna fungerar, sammanfattar Karhunen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman